Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
II kwartał 2023
Typ:
Kurs
Tryb:
dni robocze
Opłata:
1600,- zł od osoby
Raty:
700,- zł I rata,
Zapisz się

Prowadzimy nabór na kurs:

Termin rozpoczęcia : II kwartał 2023 r. Z reguły zajęcia jeden dzień w tygodniu (wtorek) w godzinach 16:45-19:45

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Program kursu obejmuje 66 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Składa się z części wykładowo-ćwiczeniowej i pracy własnej słuchacza,
 • Kurs będzie realizowany za pomocą programu Microsoft Teams. Przed rozpoczęciem kursu słuchacz otrzyma, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, instrukcje logowania się na zajęcia,
 • Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do internetu, głośniki/słuchawki,
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1600 zł,
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach (700 zł – I rata według zawiadomienia potwierdzającego termin rozpoczęcia kursu, pozostała płatność - 900 zł w trakcie kursu),
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT),
 • Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419,
 • W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe w postaci skryptu przygotowanego przez wykładowcę oraz broszury wydanej przez SKwP (odbiór osobisty/wysyłka pocztą tradycyjną), w trakcie zajęć słuchacze otrzymają dodatkowe materiały ćwiczeniowe i teoretyczne on-line,
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% udział w zajęciach lekcyjnych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje "zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),.

CEL KURSU

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zdobyciem lub zaktualizowaniem posiadanej wiedzy oraz chcących prowadzić sprawy kadrowe i płacowe.

EFEKT KSZTAŁCENIA

Efektem kształcenia powinno być zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na:

 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

WYKŁADOWCA

Dorota Czyżewska – specjalista  z omawianych zagadnień

POGRAM KURSU

 1. Prawo pracy
 • podstawowe zasady prawa pracy
 • nawiązanie stosunku pracy
 • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • regulamin wynagradzania i regulamin pracy - przykłady
 • forma i treść umowy o pracę, niezbędna dokumentacja, akta osobowe
 • rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o pracę
 • szczegółowa treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania
 • szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę
 • uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • czas pracy. normy i ogólny wymiar czasu pracy. okresy odpoczynku
 • praca w godzinach nadliczbowych. urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • karta ewidencji czasu pracy
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
 1. Wynagrodzenia
 • wprowadzenie do wynagrodzeń
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników i z tytułu umów  cywilno-prawnych
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 • rodzaje świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • praktyczne przykłady
 • sporządzanie list płac (co powinna zawierać lista płac) oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych – zajęcia praktyczne
 • omówienie rodzajów formularzy ubezpieczeniowych oraz ich wypełnianie
 • kody występujące w dokumentacji wysyłanej do ZUS korekta listy płac
 1. Prowadzenie kadr i płac w praktyce
 • zakładanie i prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 • omówienie przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • przechowywanie akt pracowniczych
 • elektroniczna dokumentacja pracownicza
 • konsekwencje prawne nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • omówienie funkcji programu kadrowo-płacowego
 • zatrudnienie i zwolnienie pracownika oraz naliczanie wynagrodzenia w programie
 • omówienie funkcji Programu Płatnik
 • wykorzystanie programu Płatnik
 • zakładanie kartotek ubezpieczonych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

4. Podsumowanie wiadomości.

 • ćwiczenia praktyczne na przykładach

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419