Nazwa Placówki: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Centrum Kształcenia Księgowych

Oddziału Okręgowego w Białymstoku

z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 34

 §1

 NAZWA, CEL I ZADANIA PLACÓWKI

 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku (dalej zwane: Placówką), jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.).
 2. Siedziba Placówki: ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok
 3. Placówka zostanie utworzona po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwą ze względu na siedzibę placówki.
 4. Celem działalności Placówki jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zawodów związanych z rachunkowością, prawem finansowym, podatkowym, gospodarczym, handlowym, pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem ekonomiką przedsiębiorstwa, analizą finansową, przetwarzaniem danych, kontrolą, rewizją, ubezpieczeniami, a także obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.
 5. Placówka realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu najnowszych technik wizualnych i przetwarzania danych, poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie tematycznym i zawodach określonych w pkt. 4, w różnych formach kształcenia przewidzianych w przepisach prawa, w stosunku do:

 • osób zatrudnionych w zawodach związanych z rachunkowością, w służbach finansowych, podatkowych, gospodarczych, handlowo-marketingowych, kadrowo-płacowych w sferze gospodarczej, finansów publicznych i innych zakładach i instytucjach,
 • przedsiębiorców, menedżerów (innych osób zainteresowanych tą problematyką),
 • osób wykonujących zawód biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.

b) prowadzenie szkoleń interpersonalnych i tzw. szkoleń zamkniętych, tj. organizowanych na indywidualne zamówienie klienta.

§2

 OSOBA PROWADZĄCA PLACÓWKĘ

 1. Osobą prowadzącą Placówkę jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5 (dalej zwane: SKwP).
 2. Placówka działa w strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego w Białymstoku. Placówka służy wyłącznie realizacji procesu edukacyjno-szkoleniowego i nie jest w związku z tym wyposażona w pełną niezależność i samodzielność.

§3

 ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ

 1. Organem prowadzącym Placówkę jest SKwP. W ramach SKwP , w związku z treścią art. 36 ust 6 Statutu SKwP, organem odpowiedzialnym za prowadzenie Placówki jest Zarząd Oddziału Okręgowego w Białymstoku.
 2. W imieniu Zarządu Oddziału Okręgowego, nadzór nad bieżącą działalnością Placówki wykonywać będzie Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego.
 3. Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w szczególności:
 1. podejmuje inicjatywy edukacyjne w ramach Placówki stosownie do zapotrzebowania środowiska;
 2. zapewnia pełną dostępność poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych w ramach Placówki wszystkim zainteresowanym, poprzez udostępnienie oferty szkoleniowej;
 3. analizuje wnioski i przedstawia propozycje doskonalące procesy nauczania w Placówce;
 4. zatwierdza  programy nauczania opracowywane w Placówce;
 5. powołuje dyrektora Placówki, którym może być osoba pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Biura Zarządu Oddziału Okręgowego;
 6. określa formy i zakres wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w Placówce,
 1. Kierowanie bieżącą działalnością Placówki należy do Dyrektora Placówki.

Dyrektor Placówki w szczególności:

 1. kieruje działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w Placówce, zgodnie z zasadami określonymi przez Prezydium Oddziału Okręgowego;
 3. planuje działalność edukacyjną i czuwa nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych w Placówce;
 4. przestrzega należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji działalności edukacyjnej wykonywanej w Placówce (m.in. programy nauczania, dzienniki zajęć, protokóły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);
 5. zapewnia Placówce korzystanie z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, a także realizacji innych zadań statutowych Placówki (lokal, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe, podręczniki, skrypty itp.), dba o przestrzeganie w tym zakresie przepisów BHP;
 6. zabezpiecza wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć w Placówce i zatrudnia ją w formach przewidzianych przepisami prawa;
 7. odpowiada za aktualizację strony internetowej Oddziału Okręgowego i udostępnianie zainteresowanym pełnej oferty szkoleniowej Placówki.

§4

ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 1. Placówka realizuje cele i zadania, o których mowa w § 1 pkt. 4 i 5 poprzez organizację odpłatnej działalności edukacyjno-szkoleniowej w różnych formach i systemach nauczania (dziennym, wieczorowym, zaocznym), a także poprzez wydawanie publikacji mających charakter materiałów szkoleniowych przewidzianych w programach nauczania poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.
 2. Dla realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych Placówki, Oddział Okręgowy zapewni jej bazę materialno-rzeczową, co oznacza, iż Placówka nie będzie wyposażona w odrębny majątek, lecz będzie korzystała z majątku i zasobów rzeczowych i osobowych Oddziału.
 3. Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w Placówce zajmują  się  pracownicy  etatowi Oddziału Okręgowego, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, określonych strukturą organizacyjną jednostki.
 4. Dla zapewnienia udziału społecznych działaczy SKwP w kształtowaniu działalności szkoleniowej i zapewnienia wysokiego jej poziomu, Zarząd Oddziału Okręgowego lub z jego upoważnienia Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego, może powołać do współpracy z Placówką, Komisję Szkoleniową, której zadania i zakres działania określa Zarząd Oddziału Okręgowego.
 5. Dla właściwej realizacji działalności edukacyjnej Placówki, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego może powoływać w ramach Placówki, rady lub zespoły pedagogiczne poszczególnych kursów lub zespołów kursów, składające się z wykładowców poszczególnych tematów, których zadaniem będzie:
 • koordynacja procesu dydaktycznego;
 • dbałość o wprowadzenie do procesu dydaktycznego nowoczesnych technik dydaktycznych i technicznych środków audiowizualnych, ułatwiających przyswojenie wiedzy;
 • czuwanie nad efektami kształcenia, a w szczególności nad przyswojeniem przez słuchaczy wiedzy objętej programem nauczania;
 • proponowanie form i zakresu tematycznego sprawdzianów wiadomości słuchaczy,;
 • kształtowanie, podczas procesu kształcenia, postaw zawodowych oczekiwanych od pracowników księgowości jednostek gospodarczych i biegłych rewidentów.
 1. Szkolenia w Placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 2.   Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w siedzibie Placówki lub w innych lokalach wynajętych na potrzeby danego szkolenia i odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach Placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.

 §5

 OBOWIĄZKI I PRAWA WYKŁADOWCÓW

 1. Zajęcia dydaktyczne w Placówce realizują wykładowcy rekrutujący się spośród pracowników nauki i specjalistów – praktyków.
 2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość i wyniki procesu dydaktycznego.
 3. Do podstawowych obowiązków wykładowców prowadzących zajęcia w Placówce, o których mowa w ust. 1, należy:

1) prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki     dorosłych;

2)   stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających nauczeniu się materiału objętego programem nauczania;

3) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ich ocenianie - w formach przewidzianych programem nauczania;

4) udzielanie uczestnikom szkoleń konsultacji w zależności od potrzeb,
w formach ustalonych programem nauczania;

5)   analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez wizytatorów nadzoru pedagogicznego, a dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych;

6)  prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy pedagogicznej według ustaleń przyjętych w Placówce;

7)  dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć.

 1. Wykładowcy prowadzący zajęcia w Placówce mają między innymi prawo do:

1)   wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową;

2)  zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin, materiałów szkoleniowych, a także wnioskowania niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnym poglądem i sugestiami uczestników.

§6

 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. Osoby zgłaszające swój udział w poszczególnych przedsięwzięciach edukacyjnych prowadzonych w ramach Placówki, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą ich zakwalifikowania w poczet słuchaczy.
 2. Słuchacze wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych prowadzonych w ramach Placówki mają prawo do:

1)  wyboru zakresu tematycznego i formy organizacyjnej szkolenia w ramach oferty szkoleniowej;

2) otrzymania przewidzianych programem nauczania materiałów szkoleniowych i pomocy  naukowych;

3)  uzyskania - w miarę potrzeby - konsultacji w formie ustalonej  programem nauczania;

4) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania w oparciu o własne potrzeby zawodowe;

5)   zwrotu opłaty poniesionej tytułem udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym - w przypadku rezygnacji:

 • ze szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć – w całości
 • z kursu w trakcie jego trwania – w części ustalonej proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w zajęciach.

Opłata wniesiona za otrzymane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi.

6) otrzymania - na warunkach określonych w programie nauczania - stosownych zaświadczeń i certyfikatów

7)   uczestniczenia w ocenie efektywności danego przedsięwzięcia edukacyjnego, przeprowadzanej w drodze badań ankietowych.

 1. Do obowiązków słuchaczy wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych prowadzonych w ramach Placówki należy:

1) przestrzeganie zasad uczestnictwa w szkoleniu, określonych przez organizatora szkolenia podanych do wiadomości słuchaczy,

2)   uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej;

3) zaliczenie częściowych sprawdzianów wiadomości w formie określonej programem nauczania kursowego;

4)  regulowanie płatności za prowadzone szkolenia oraz dostarczone materiały szkoleniowe  w wysokości i na warunkach określonych przez Placówkę.

 1. Słuchacze mogą zostać skreśleni z listy uczestników szkolenia na skutek:

1)   nie uiszczenia opłaty tytułem szkolenia w terminie określonym przez organizatora,

2)   nie spełnienia innych warunków określonych wewnętrznie dla danej formy szkolenia,

3)   na własny wniosek.

§7

 ZASADY REKRUTACJI SŁUCHACZY

 1. Przyjęcia słuchaczy na poszczególne formy kształcenia prowadzone w ramach Placówki, odbywają się na zasadzie wolnego naboru, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Zakwalifikowanie w poczet słuchaczy określonego rodzaju kursu prowadzonego w Placówce następuje po:

1)   stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania;

2) wpłaceniu opłaty za szkolenie w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w ofertach szkoleniowych.

 1. Słuchacze nie zakwalifikowani na wybrany przez nich kurs z uwagi na niespełnienie warunku podanego w ust. 2 pkt. 1, otrzymują zwrot wniesionej uprzednio opłaty za szkolenie, w całości.

§8

 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI 

 1. Za działalność i finansowanie Placówki odpowiedzialne jest SKwP. W ramach SKwP, w związku z treścią art. 36 ust 6 Statutu SKwP, organem SKwP odpowiedzialnym za podejmowanie wszelkich działań z tym związanych, jest Zarząd Oddziału Okręgowego.
 2. W ramach prowadzonej obsługi administracyjnej i księgowej Placówki, Zarząd Oddziału Okręgowego organizuje i nadzoruje wszelkie działania w tym zakresie zgodnie z Regulaminem Gospodarki Finansowej oraz innymi wewnętrznymi uregulowaniami.
 3. Przychody i koszty związane z działalnością Placówki są włączone do ogólnego wyniku finansowego Oddziału Okręgowego i prezentowane są w sprawozdaniu finansowym Oddziału oraz uwzględniane w ramach jego przychodów i kosztów uzyskania w ewidencji podatkowej.
 4. Działalność Placówki finansowana jest zasadniczo z odpłatności za poszczególne formy kształcenia, ponoszonej bezpośrednio przez słuchaczy (uczestników szkoleń) lub zakłady pracy i instytucje kierujące swoich pracowników na szkolenia.
 5. Wysokość opłat pobieranych za poszczególne formy kształcenia oraz materiały dydaktyczne ustala, na wniosek dyrektora Placówki, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego.

§9

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Placówka, od dnia wpisania jej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, na wydawanych słuchaczom różnych form kształcenia prowadzonych w Placówce, zaświadczeniach i certyfikatach, używa pieczęci podłużnej z nazwą Placówki i adresem w brzmieniu:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Centrum Kształcenia Księgowych

Oddziału Okręgowego w Białymstoku

 1. Statut Placówki obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.

 

 

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419