Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez
Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku –
Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego

§ 1

1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej szkoleniem) jest Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku - Niepubliczna  Placówka Kształcenia Ustawicznego.
2. Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych szkoleń, zlokalizowane przy ul. Warszawskiej 34 w Białymstoku.
3. Godziny obsługi interesantów w godzinach pracy biura 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku .

§ 2

1. Informacja na temat organizacji szkoleń zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.bialystok.skwp.pl.
2. Warunkiem udziału w szkoleniach jest złożenie zgłoszenia poprzez stronę internetową lub  przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na nasz adres e-mail, pocztą tradycyjną, faksem albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
3. Zgłoszenie należy złożyć Organizatorowi najpóźniej w dacie określonej w ofercie (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał szkolenie. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz dostarczenie zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 3

1. Najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia Organizator - za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub faksu - potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  szkolenia oraz informację o płatności za uczestnictwo.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faksem.

§ 4

1. Cena za szkolenie obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej.
2. Szkolenia realizowane są zgodnie z programem nauczania.
3. Czas trwania szkolenia określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora – termin oznaczony w zawiadomieniu o szkoleniu lub ofercie szkoleniowej. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za szkolenie w terminie określonym w zawiadomieniu.
5. Płatność za szkolenie może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Organizatora.
6. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku i przesłana pocztą tradycyjną. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za szkolenie długoterminowe (kurs) na podstawie faktury pro-forma wystawionej i doręczonej uczestnikowi. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze.
8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy długoterminowe w ratach. Terminy płatności rat ustala Organizator w uzgodnieniu z uczestnikiem.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet szkolenia, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) za to szkolenie.
11. Ze zniżek w opłacie za szkolenie mogą skorzystać:
a) Osoby skierowane na szkolenie przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za dany rok.
b) Absolwenci kursów (dot. kontynuacji szkolenia na kursach długoterminowych) organizowanych przez Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku z 2 ostatnich lat.

§ 5

1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega: kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych, kwota odpowiadająca procentowemu udziałowi słuchacza w zajęciach w stosunku do ogólnej liczby godzin kursu, a także potrącane jest 5% ceny kursu jako koszty manipulacyjne.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, które obejmuje do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata w ciągu 7 dni.

§ 7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na szkoleniu.
2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia szkolenia.
4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§ 8

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi szkolenia odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

Uczestnicy szkoleń, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową , a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 10

1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku  wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30