Jak zostać członkiem zwyczajnym?

Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca (obecnie lub w przeszłości) zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.

Członek zwyczajny uprawniony jest do korzystania z comiesięcznych nieodpłatnych odczytów organizowanych przez Oddział Okręgowy, uzyskania pomocy w zakresie zmiany lub podjęcia zatrudnienia w zawodzie księgowego.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do stosowania się do statutu, regulaminów i uchwał organów władz Stowarzyszenia, podnoszenia poziomu zawodowego oraz przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek członkowskich.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy złożyć w siedzibie Oddziału Okręgowego, deklarację członkowską, dokonać wpłaty wpisowego - 20 zł oraz składki rocznej w wysokości 60 zł.

Jak zostać członkiem wspierającym?

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Oddziału Okręgowego.

Członkowie wspierający, ponoszący koszty szkolenia pracowników, korzystają z 10 % zniżki z tytułu udziału tych osób w szkoleniach organizowanych przez Oddział Okręgowy.

Aby zostać członkiem wspierającym należy złożyć pisemną deklarację członka wspierającego (w 2 egzemplarzach), dokonać wpłaty zadeklarowanej rocznej składki członkowskiej. Minimalna składka członka wspierającego wynosi 600 zł rocznie.

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419