Strona główna img Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez
Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku –
Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego


§ 1
Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej szkoleniem) jest Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku - Niepubliczna  Placówka Kształcenia Ustawicznego.
Organizator posiada biuro, w którym można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych szkoleń, zlokalizowane przy ul. Warszawskiej 34 w Białymstoku. 
Godziny obsługi interesantów w godzinach pracy biura 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku .  


§ 2
Informacja na temat organizacji szkoleń zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.bialystok.skwp.pl.
Warunkiem udziału w szkoleniach jest złożenie zgłoszenia poprzez stronę internetową lub  przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na nasz adres e-mail, pocztą tradycyjną, faksem albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
Zgłoszenie należy złożyć Organizatorowi najpóźniej w dacie określonej w ofercie (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał szkolenie. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem oraz dostarczenie zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.


§ 3
Najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia Organizator - za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub faksu - potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji  szkolenia oraz informację o płatności za uczestnictwo.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faksem.


§ 4
Cena za szkolenie obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej.
Szkolenia realizowane są zgodnie z programem nauczania.
Czas trwania szkolenia określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora – termin oznaczony w zawiadomieniu o szkoleniu lub ofercie szkoleniowej. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za szkolenie w terminie określonym w zawiadomieniu.
Płatność za szkolenie może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Organizatora.
Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku i przesłana pocztą tradycyjną. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za szkolenie długoterminowe (kurs) na podstawie faktury pro-forma wystawionej i doręczonej uczestnikowi. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. 
Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy długoterminowe w ratach. Terminy płatności rat ustala Organizator w uzgodnieniu z uczestnikiem. 
Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet szkolenia, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) za to szkolenie. 
Ze zniżek w opłacie za szkolenie mogą skorzystać:
Osoby skierowane na szkolenie przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za dany rok.
Absolwenci kursów (dot. kontynuacji szkolenia na kursach długoterminowych) organizowanych przez Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku z 2 ostatnich lat.


§ 5
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega: kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych, kwota odpowiadająca procentowemu udziałowi słuchacza w zajęciach w stosunku do ogólnej liczby godzin kursu, a także potrącane jest 5% ceny kursu jako koszty manipulacyjne. 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, które obejmuje do 30 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


§ 6
W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie zwrócona w całości. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata w ciągu 7 dni.


§ 7
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na szkoleniu.
Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia szkolenia.
Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.


§ 8
Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot  reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi szkolenia odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.


§ 9
Uczestnicy szkoleń, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową , a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.


§ 10
Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku  wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin