Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.12.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

TERMIN SZKOLENIA

22 listopada 2021 r., godzina 9:00 - BRAK MIEJSC

15 grudnia 2021 r., godzina 9:00  

ZAJĘCIA W TRYBIE ON- LINE

WYKŁADOWCA

Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

PROGRAM SZKOLENIA

I. Ubezpieczenie zdrowotne
1. rozszerzenie zakresu podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym,
2. nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców,
3. nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4. prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad,
5. obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy,
6. nowy system rozliczenia składek i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy,
7. zasady rozliczenie składki zdrowotnej pobieranej przez płatnika;
II. Podatek PIT
1. nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek,
2. zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3. ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców,
4. wspólne rozliczenie małżonków – korzystne zmiany,
5. likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga - odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci,
6. zmiany w uldze rodzinnej,
7. sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe,
8. najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym – od 1 stycznia 2023 r.,
9. zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości - rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej,
10. koszty uzyskania przychodu dla wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych,
11. ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady,
12. nowe zwolnienia podatkowe:
o ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek,
o dla stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki,
o dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA,
o odsetki od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym,
o świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
o przychody podatnika, który przeniósł rezydencję do Polski,
o przychody podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci,
o przychody podatników w wieku emerytalnym, którzy mimo uprawnienia nie pobierają świadczeń emerytalnych i rentowych;
III. Podatek CIT
1. CIT-15J dla nowych spółek jawnych,
2. zasady wyznaczania rezydencji podatkowej podmiotów w Polsce,
3. zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,
4. zmiany dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego,
5. zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,
6. uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
7. nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:
o koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,
o ukryta dywidenda,
8. nowe zwolnienia w art. 17: ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek, dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA
9. podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,
10. minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca,
11. opodatkowanie spółek holdingowych,
12. zmiany w estońskim CIT;
IV. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców
1. uproszczenie w korekcie cen transferowych,
2. zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych,
3. ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
4. zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - od 1 stycznia 2023 r.,
5. zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej,
6. zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej,
7. przyjmowanie płatności od konsumentów – obowiązek płatności bezgotówkowych i sankcyjne przychody podatkowe,
8. obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych –od 1 stycznia 2023 r.,
9. kopie certyfikatów rezydencji podatkowej,
10. zmiany rozliczeniu podatku u źródła,
11. zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową i IP Box,
12. nowe ulgi dla przedsiębiorców:
• ulga na prototyp,
• ulga na koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
• ulga na robotyzację przemysłową,
• ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
• ulga na IPO – ulga dla emitenta i zwolnienie podatkowe dla inwestora,
• ulga dla Venture Capital,
• ulga na terminal płatniczy,
• ulga na wspieranie ochrony nieruchomości zabytkowych, szkół wyższych i sportu;
V. Zmiany w podatkach ryczałtowych
1. nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym,
2. zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia,
3. likwidacja karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych);
VI. Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie wynagrodzeń:
1. sankcyjne przychody podatkowe i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
2. zabezpieczenie interesów pracownika, czyli zwolnienie podatkowe i w zakresie składek finansowanych przez pracownika,
3. skutki w ubezpieczeniach społecznych – „kara” dla płatnika;
VII. Zmiany w Prawie przedsiębiorców:
1. niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego (MPP i wyłączenia z kosztów podatkowych),
2. nowe obowiązki w przyjmowaniu płatności;
VIII. Zmiany w KKS – czynny żal

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie on-line. Zostaną przesłane drogą mailową materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz link do szkolenia. Aby dołączyć do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko – na tej podstawie potwierdzamy obecność na szkoleniu.
 • Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 • Czas szkolenia – 7 godzin lekcyjnych (od 9:00 do ok. 15:00)
 • ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi :
 • 350 zł
 • 320 zł – członkowie wspierający z opłaconą składką za 2021 r.
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 18 listopada 2021 r. (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku.
 • Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 (Uczestnictwo w szkoleniu wymaga dokonania opłaty przed szkoleniem)

!!UWAGA!!

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia  10 grudnia br.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419