Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.12.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

TERMIN SZKOLENIA

8 grudnia 2021 r., godzina 9:00

ZAJĘCIA W TRYBIE ON- LINE

WYKŁADOWCA

Łukasz Chłond – doradca podatkowy

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej

- nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i stawka składki

- zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku

- ulga dla klasy średniej – nowa możliwość pomniejszenia dochodu, która ma zapewnić neutralność zmian w zakresie składki zdrowotnej dla niektórych osób fizycznych (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg skali)

- raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy

 1. Zmiany w zakresie płatności bezgotówkowych

- obniżenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcami

- wprowadzenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem

- obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty instrumentem płatniczym w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych

- obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym

- ulga na zakup terminala oraz koszty transakcji płatniczych

 1. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT

- podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł – komu przysługuje nowa kwota wolna?

- podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%

 1. Inne zmiany w PIT

- zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych

- nowe zasady opodatkowania odpraw z tytułu rozwiązania umów, których przedmiotem jest zarządzanie

- zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci

- PIT-0 dla seniorów, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną aktywne zawodowo

- zmiana zasad opodatkowania w przypadku zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (np. samochodów wykupionych z leasingu)

 1. Zmiany związane z nielegalnym zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzenia bez potrącenia składek i podatku

- dodatkowy przychód dla pracodawcy

- zwolnienie wynagrodzenia pracownika z PIT

- wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodu

 1. Nowe zasady opodatkowania najmu lokali mieszkalnych oraz zmiany w amortyzacji innych nieruchomości

- wyłącznie lokali mieszkalnych z definicji środka trwałego

- brak możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych

- opodatkowanie najmu obowiązkowo w formie ryczałtu

- przepisy przejściowe dla nieruchomości mieszkalnych przyjętych do używania przed 1.01.2022 r.

- nowe zasady ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych dla spółek nieruchomościowych

 1. Zniesienie limitu dla kosztów usług niematerialnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15e ustawy o pdop) i wprowadzenie w to miejsce nowego rodzaju opodatkowania – podatku od przerzuconych dochodów
 2. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych – obowiązek zapłaty podatku dla podatników CIT, którzy wykazują stratę lub ich rentowność jest na poziomie niższym niż 1%

- zasady obliczania podatku, podstawa opodatkowania

- wyłączenia z podatku minimalnego

- podatek minimalny a „zwykła” zaliczka na CIT

- podatek minimalny w rozliczeniu rocznym

 1. Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tzw. ukrytej dywidendy – przykłady praktyczne świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę

- doprecyzowanie zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego

- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na operacje kapitałowe

 1. Zmiany w podatku u źródła

- doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji

- nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika – ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

 1. Zmiana zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtowego opodatkowania spółek

- objęcie możliwością stosowania estońskiego CIT również spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych

- zniesienie niektórych warunków korzystania z estońskiego CIT

- uproszczenie stawek ryczałtu

- wyższe progi odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zysku

 1. Zmiany w obszarze cen transferowych

- ubruttowienie progów dokumentacyjnych dla dokumentacji lokalnej

- obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej w wersji elektronicznej

- nowy termin sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej, przedłużenie terminu na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie urzędu skarbowego

- likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

- zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w niektórych przypadkach

 1. Zmiany dotyczące ryczałtowych form opodatkowania

- obowiązkowy ryczałt dla przychodów osób fizycznych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze

- obniżka stawek ryczałtu dla niektórych podatników

- likwidacja karty podatkowej

 1. Zmiany w KKS

- zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie on-line. Zostaną przesłane drogą mailową materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz link do szkolenia. Aby dołączyć do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko – na tej podstawie potwierdzamy obecność na szkoleniu.
 • Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 • Czas szkolenia – 7 godzin lekcyjnych (od 9:00 do ok. 15:00)
 • ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi :

350 zł

320 zł – członkowie wspierający z opłaconą składką za 2021 rok.

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 25 listopada 2021 r. (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku.
 • Wpłaty należy dokonać na konto 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 (Uczestnictwo w szkoleniu wymaga dokonania opłaty przed szkoleniem)

!!UWAGA!!

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 6 grudnia br.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419