Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
1,2 i 14 grudnia 2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
1300,- zł od osoby
1200,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Terminy spotkań

1,2 i 14 grudnia 2021 r. (w godzinach 8:30 -15:00)

Miejsce kursu

Sala szkoleniowa Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34

Celem kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do stosowania przepisów od 1 stycznia 2022 r. Program „Nowy Ład” zapowiada zmiany przepisów m.in. w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z pracy, ale również z działalności gospodarczej. Materiał kursu będzie oparty na nowych rozwiązaniach – czyli stanie prawnym na 2022 r. odpowiednim do postępu prac legislacyjnych na dzień szkolenia. W obszarach, które nie zostaną objęte nowelizacją prawa, przedstawione zostaną zasady wynikające ze stanu prawnego aktualnego na dzień szkolenia.

Wykładowca

Katarzyna Tomala - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca.

Program kursu

I. Podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych w działalności gospodarczej

1. Przyporządkowanie przychodów do źródła działalność gospodarcza w PIT

2. Moment powstania przychodu podatkowego

3. Zasada potrącenia kosztów uzyskania przychodów - – koszty bezpośrednie i pośrednie

4. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne jako koszty uzyskania przychodów

5. Moment korekty przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów

6. Ustalenie dochodu będącego przedmiotem opodatkowania – zasady odliczenia strat podatkowych

7. Wybranie kategorie kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w tym

 • zagadnienie tzw. białej listy i mechanizmu podzielonej płatności
 • samochody osobowe
 • koszty reprezentacji
 • kary umowne i odszkodowania

8. Amortyzacja – wybrane zagadnienia (amortyzacja jednorazowa, amortyzacja indywidualna, obniżanie o podwyższanie stawek amortyzacyjnych, amortyzacja samochodów osobowych)

9. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe

10. Ulga na złe długi

11. Stawki podatku – podatek liniowy a skala podatkowa w PIT, zasada stosowania stawki CIT 9%

12. Odliczenia od podstawy opodatkowania

 • darowizny
 • ulga na prace badawczo – rozwoje (ogólna prezentacja zasad)

13. Ustalenie zaliczki na podatek – zasady ogólne i zaliczki uproszczone

14. Ustalenie zobowiązania podatkowego za rok podatkowych i zasady składania zeznań rocznych

15. Ogólne zasady opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym i karta podatkową

II. Szczególne rozwiązania na gruncie podatku CIT

 1. Spółki osobowe jako podatnicy CIT
 2. Podział na źródła przychodów w CIT – charakterystyka źródła zyski kapitałowe, przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów do właściwego źródła przychodów
 3. Limitowanie kosztów na podstawie art. 15c i art. 15e CIT – zagadnienia ogólne
 4. Podatek u źródła – opodatkowanie dywidend, odsetek, należności licencyjnych i usług niematerialnych

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych – funkcja płatnika

1.Wynagrodzenia ze stosunku pracy

 • ustalenie przychodu ze stosunku pracy (w tym przychody z nieodpłatnych świadczeń) i stosowanie podstawowych zwolnień podatkowych
 • koszty uzyskania przychodu
 • ustalenie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
 • informacje podatkowe

2. Wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło, wynagrodzenia zarządu i rad nadzorczych

 • ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu
 • ustalenie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek
 • informacje podatkowe

3. Zwolnienie dla podatników, którzy nie ukończyli 26 lat

4. Podatek u źródła – opodatkowanie dywidend i odsetek od pożyczek

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie w wersji online.
 • Program Kursu obejmuje 24 godziny lekcyjne zajęć.
 • Formą zaliczenia kursu jest 100% obecności na zajęciach. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje "zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • Słuchacze otrzymają: materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1300 zł  (1200 – w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem  wspierającym  SKwP  z uregulowaną składką za 2021 r.).
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT).
 • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie kursu na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419