Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.06.2024 WAKACYJNY
Typ:
Kurs
Tryb:
dni robocze
Opłata:
1600,- zł od osoby
Raty:
700,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu kursu,

Prowadzimy nabór na kurs:

 • od 17-09- 2024 r. do 10-12-2024 r. ONLINE popołudnia (13 wtorków i 4 czwartki) w godz. 16:45-19:45
 • od 12-06-2024 r. do 19-07-2024 r. ONLINE popołudnia (intensywny kurs wakacyjny) -  poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:45-19:45
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania online i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Kurs możesz zrobić na komputerze, tablecie– na czym chcesz. Po prostu słuchasz albo czytasz – wiedza przekazywana w wygodnej dla Ciebie formie
 • Na bieżąco do pobrania i wykorzystania dodatkowe materiały, wzory umów, pism i formularzy z zakresu prawa pracy. Wszystko po to, by było Ci wygodniej uczyć się i pracować.
 • Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę, po każdej partii materiału znajdziesz prosty test do wypełnienia i odesłania do wykładowcy celem jego zweryfikowania .
 • Szkolisz się we własnym tempie. Przerabiasz te materiały, które są dla Ciebie najbardziej przydatne.
 • Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Śmiało. Opiekun kursu chętnie odpowie na wszelkie Twoje wątpliwości.

CEL KURSU

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zdobyciem lub zaktualizowaniem posiadanej wiedzy oraz chcących prowadzić sprawy kadrowe i płacowe.

EFEKT KSZTAŁCENIA

Efektem kształcenia powinno być zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na:

 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

WYKŁADOWCA

Dorota Czyżewska – specjalista  z omawianych zagadnień

POGRAM KURSU

 1. Prawo pracy
 • podstawowe zasady prawa pracy
 • nawiązanie stosunku pracy
 • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • regulamin wynagradzania i regulamin pracy - przykłady
 • forma i treść umowy o pracę, niezbędna dokumentacja, akta osobowe
 • rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o pracę
 • szczegółowa treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania
 • szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę
 • uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • czas pracy. normy i ogólny wymiar czasu pracy. okresy odpoczynku
 • praca w godzinach nadliczbowych. urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • ewidencja czasu pracy
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
 1. Wynagrodzenia
 • wprowadzenie do wynagrodzeń
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników i z tytułu umów  cywilno-prawnych
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 • rodzaje świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • praktyczne przykłady
 • sporządzanie list płac (co powinna zawierać lista płac) oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych – zajęcia praktyczne
 • omówienie rodzajów formularzy ubezpieczeniowych oraz ich wypełnianie
 • kody występujące w dokumentacji wysyłanej do ZUS korekta listy płac
 1. Prowadzenie kadr i płac w praktyce
 • zakładanie i prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 • omówienie przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • przechowywanie akt pracowniczych
 • elektroniczna dokumentacja pracownicza
 • konsekwencje prawne nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • omówienie funkcji programu kadrowo-płacowego
 • zatrudnienie i zwolnienie pracownika oraz naliczanie wynagrodzenia w programie
 • omówienie funkcji Programu Płatnik
 • wykorzystanie programu Płatnik
 • zakładanie kartotek ubezpieczonych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

4. Podsumowanie wiadomości - ćwiczenia praktyczne na przykładach

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Program kursu obejmuje 66 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Składa się z części wykładowo-ćwiczeniowej i pracy własnej słuchacza,
 • Kurs będzie realizowany za pomocą programu Microsoft Teams. Przed rozpoczęciem kursu słuchacz otrzyma na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, instrukcje logowania się na zajęcia, LOGIN i Hasło,
 • Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do internetu, głośniki/słuchawki, można mieć mikrofon do zadawania pytań lub pisać na czacie, kamerka nie jest potrzebna,
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1600 zł,
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach (700 zł – I rata według zawiadomienia potwierdzającego termin rozpoczęcia kursu wysłanego na ok. miesiąc przed rozpoczęciem, pozostała płatność - 900 zł w trakcie kursu),
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT),
 • Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 po otrzymaniu zawiadomienia potwierdzającego rozpoczęcie kursu,
 • W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe w postaci skryptu przygotowanego przez wykładowcę  (odbiór osobisty/wysyłka pocztą tradycyjną), w trakcie zajęć słuchacze otrzymają dodatkowe materiały ćwiczeniowe i teoretyczne on-line,
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% udział w zajęciach lekcyjnych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30