Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
I kwartał 2022
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1800,- zł od osoby
Raty:
600,- zł I rata,
1200,- zł kolejne raty ,
Zapisz się

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Termin rozpoczęcia: I kwartał 2022 rok po skompletowaniu grupy
 • Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego,
 • Program kursu składa się z części wykładowo-ćwiczeniowej oraz pracy własnej słuchacza i obejmuje 94 godziny lekcyjne tj.: 92 godziny dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 2 godzinny – egzamin pisemny w trybie stacjonarnym,
 • Kurs będzie realizowany za pomocą programu Microsoft Teams,
 • Słuchacz powinien dysponować: komputerem z dostępem do internetu, głośnikami/słuchawkami,
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% - owy udział w zajęciach lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych oraz pozytywnie zdany egzamin pisemny.
 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP - kod zawodu 331301,
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1800 zł,
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT),
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach (600 zł – I rata według zawiadomienia potwierdzającego termin rozpoczęcia kursu, pozostała płatność - 1200 zł w trakcie kursu),
 • Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419,
 • W ramach odpłatności zapewniamy: podręczniki, materiały szkoleniowe w postaci skryptu przygotowanego przez wykładowcę (odbiór osobisty/wysyłka pocztą tradycyjną), w trakcie zajęć słuchacze otrzymają dodatkowe materiały ćwiczeniowe i teoretyczne on-line,
 • Przed rozpoczęciem kursu słuchacz otrzyma, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, hasło i login aby dołączyć do grupy on - line.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:

1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

2) posiadające umiejętność obsługi komputera.

3. PROGRAM KURSU – 94 godziny lekcyjne

 1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki          - 80 godz.
 • Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
 • Istota, przedmiot, metody i zasady rachunkowości
 • Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa: charakterystyka i klasyfikacja
 • Operacje gospodarcze, ich klasyfikacja i udokumentowanie
 • Konta księgowe i zasady ich funkcjonowania
 • Ewidencja typowych operacji bilansowych
 • Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • Organizacja prac księgowych
 1. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm      - 12 godz.
 2. Egzamin końcowy (w trybie stacjonarnym)                                 - 2 godz.

4. ABSOLWENT KURSU ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

- gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,

- ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i   zadekretowanych dokumentów,
- sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
- prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
- sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
- zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
- sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
- wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419