Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
I/II kwartał 2024 r,
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1600,- zł od osoby
1400,- zł Członkowie wspierający oraz osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach
Zapisz się

Termin rozpoczęcia kursu:

I/II kwartał 2024 r. 

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących chcących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Cel kursu

- przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej,

- omówienie wszystkich zagadnień związanych z rachunkowością jednostki niezbędnych do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie,

- przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej

Wykładowcy

specjaliści z omawianych zagadnień

Program kursu

  • 48 godzin lekcyjnych (8 dni)

1. Sektor finansów publicznych- ogólna charakterystyka,

2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno- prawna jednostki sektora finansów publicznych,

- powiązanie z budżetem, metoda finansowania brutto, plan finansowy jednostki budżetowej,

3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej - ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych- zasady szczegółowe,

4. Polityka rachunkowości- Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej,

5. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej

- ewidencja operacji  na kontach księgowych

- zasada podwójnego zapisu

6. Cechy i rodzaje dowodów  księgowych.

7. Dochody budżetowe,

- klasyfikowanie dochodów- klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,

- dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,

- uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,

- ewidencjonowanie przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki- przypis należności, pobranie dochodu,

- rozliczenie dochodów budżetowych z budżetem,

8. Odpisy aktualizujące i naliczanie odsetek od należności.

9. Wydatki budżetowe,

- klasyfikowanie wydatków

- wydatek budżetowy a koszt - zasada kasowa i zasada memoriałowa,

- system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,

10. Wydatki bieżące (ujęcie memoriałowe i kasowe, źródła finansowania).

11. Zaangażowanie wydatków budżetowych.

12. Majątek trwały w jednostce budżetowej,

- pojęcie aktywów trwałych

- ewidencja księgowa - (majątek o wartości do 10.000 zł i powyżej wartości),

- zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

- źródła finansowania ( środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowym jednostki budżetowej),

- różnica pomiędzy ulepszeniem/modernizacją a remontem.

13. Zasady naliczania i opodatkowania wynagrodzeń.

14. Zasady rozliczenia z ZUS.

15. ZFŚS (odpis na fundusz, zasady tworzenia i wydatkowania środków, rola kierownika jednostki , związków zawodowych i komisji socjalnej).

16. Sprawozdawczość budżetowa  jednostki budżetowej:

- zasady sporządzania sprawozdań budżetowych  z dochodów i wydatków:  Rb27, Rb28

- zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N, Rb-Z

17. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:

- kontrola kompletności ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,

- inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,

- dokonanie przeksięgowań rocznych,

18. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:

- bilans

- rachunek zysków i strat

- zestawienie zmian w funduszu jednostki

19. Podstawowe zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych.

20. Rozwiązanie kompleksowego przykładu dotyczącego przeksięgowań rocznych, rozliczenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdań budżetowych i bilansu

Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi

  • 1400 zł – Członkowie wspierający oraz osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach
  • 1600 zł – pozostali uczestnicy .

Informacje dodatkowe

  • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu”wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
  • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT
  • W ramach odpłatności zapewniamy: skrypt opracowany przez wykładowcę, materiały pomocnicze do zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia
  • Opłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419