Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
16.11.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
2500,- zł od osoby
2200,- zł absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz dla Członków wspierających (firmy)
Raty:
750,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu kursu,
Zapisz się

Termin kursu:

od 16.11.2024 r. do 29.03 2025 r. 102 godz. lekcyjne (17 spotkań)- zajęcia w weekendy (sobota lub niedziela) w godz. 8:30-13:30 w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych, Białystok ul. Warszawska 34

Adresaci kursu

W szkoleniu powinny brać udział osoby posiadające podstawową znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Szkolenie powinno być szczególnie cenne dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych lub ze względu na charakter swojej pracy potrzebujących kompleksowego spojrzenia na system rachunkowości jednostki budżetowej

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy w szczególności w zakresie:
• rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji - 42 godz.
• zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych - 12 godz.
• planowania budżetu i polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - 12 godz.
• audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - 6 godz.
• odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - 6 godz.
• naliczania i opodatkowania wynagrodzeń - 12 godz.
• podatek VAT - 12 godz.

Program kursu

•102 godziny lekcyjne (1 godz. lekcyjna - to 45 min.)

1.Wybrane zagadnienia z teorii finansów publicznych
2. Podatki i opłaty lokalne

3. Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem ewidencji i rozliczeń unijnych
4. Inwentaryzacja
5. Zasady sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych
6. Błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
7. Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego
8. Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
9. Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej oraz regulacje prawne dotyczące ustanowienia kontroli zarządczej w Urzędzie
10. Zasady budowy systemu kontroli zarządczej w Urzędzie
11. System zarządzania ryzykiem - co to takiego jest?
12. Audyt wewnętrzny - omówienie najważniejszych zagadnień
13. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
14. Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
15. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych
16. Składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane ze świadczeniem pracy
17. Podstawowe zasady związane z prawidłowym naliczeniem wynagrodzenia oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)
18. Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
19. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i/lub imiennych raportów miesięcznych)
20. Jednostki budżetowe oraz organy władzy publicznej podatnikami podatku VAT
21.Utrata zwolnienia podmiotowego, a obowiązki jednostki budżetowej
22. Zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe samodzielne i wchodzące w skład grupy jednostek samorządowych po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatkowych.
23. Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem ich specyfiki w zakresie obowiązkowego liczenia proporcji na przykładach
24. Terminy odliczenia podatku od towarów i usług i wpłaty zobowiązania podatkowego
25. Obowiązek stosowania kas fiskalnych w jednostkach budżetowych

Odpłatność

- 2500 zł

- 2200 zł - absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający (firmy) Oddział SKwP w Białymstoku z uregulowaną składką za 2024 r.

  • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach. I rata min. 750 zł lub całość  płatna przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu zawiadomienia
  • Opłaty za szkolenie należy dokonać  na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
  • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT
  • W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.

Informacje dodatkowe

  • Program kursu obejmuje 102 godziny lekcyjne. Zajęcia warsztatowo-wykładowe odbywają się w godz. 8:30-13:30 w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych, Białystok ul. Warszawska 34
  • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.
  • Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje  zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30