Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
04.11.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1600,- zł od osoby
1400,- zł Osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz członkowie wspierający (firmy)
Raty:
600,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu zawiadomienia,
Zapisz się

Terminy spotkań na kursie

 • 4 listopada  2023 r. - 17 grudnia 2023 r. 

Wymagania wstępne

 • Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu spraw płacowych.
 • Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. płac, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2017 r. Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 242307).

Wykładowcy

Dorota Czyżewska, Wiaczesław Kuźma - specjaliści z omawianych zagadnień.

Program kursu

 1. PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH  SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (ubezpieczenia społeczne, zbieg tytułów do ubezpieczeń, ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych, terminy zgłoszeń do ZUS, w tym umów o dzieło, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, deklaracje ZUS: deklaracje zgłoszeniowe i deklaracje rozliczeniowe)
 1. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ (ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według aktualnie obowiązujących zasad)
 1. ASPEKT PODATKOWY ZWIĄZANY Z ROZLICZANIEM PŁAC (wynagrodzenie brutto – nettom, pojęcie płacy minimalnej, nowe przepisy podatkowe w zakresie Polskiego Ładu dotyczące wynagrodzeń od 2022 roku, nowe zwolnienia podatkowe dla określonych grup podatników - kiedy złożyć oświadczenie?, zasady ustalania podatku dochodowego,  progi podatkowe - procent podatku, koszty uzyskania przychodu, nowa kwota zmniejszająca podatek, potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, kwota wolna od potrąceń, składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami, składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami, składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami)
 1. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW (rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy, opodatkowanie dochodów pracowników z zagranicy obowiązki polskiego płatnika)
 1. ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE (omówienie świadczeń pozapłacowych, ryczałty i ekwiwalenty, ryczałt samochodowy, używanie telefonu prywatnego do celów służbowych, prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych, pozostałe świadczenia pozapłacowe, samochód służbowy używany do celów prywatnych, służbowy telefon komórkowy, ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych, świadczenia medyczne na rzecz pracowników, wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.), posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy)
 1. PODRÓŻE SŁUŻBOWE – PODSTAWOWE INFORMACJE (pojęcie podróży służbowej, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, rozliczanie podróży służbowych, dokumentowanie podróży służbowych)
 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON, sposób naliczania składek na PFRON, obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON)
 1. WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY - SZCZEGÓLNY RODZAJ WYNAGRODZENIA (wynagrodzenie za czas choroby, pojęcie choroby i niezdolności do pracy, dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby, w tym kwarantanna i izolacja, zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (dobrowolnie i obowiązkowo), wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, wypełnianie dokumentów do ZUS, zapoznanie się z kodami ZUS)
 1. PROGRAM „PŁATNIK" - OBSŁUGA NA PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH RÓŻNYCH PRZYPADKÓW (rejestr płatników i ubezpieczonych, zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZFA, ZAA, ZBA), zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA), zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA), zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA), wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA), dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA), zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń  i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw  w opłacaniu składek, urlopów, itp.), korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, kopiowanie dokumentów, inne dokumenty w „Płatniku" - IWA, RMUA, ZSWA, wysyłka dokumentów do ZUS, potwierdzenie wysyłki)
 1. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - CZYLI RÓŻNE PRZYPADKI WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ I SPORZĄDZANIA LIST PŁAC (wyliczanie wynagrodzenia, tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby, wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy, zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego, wypłata świadczenia urlopowego, zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne, rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki, korekty list płac, korekty podatku dochodowego)
 1. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – OBSŁUGA PROGRAMU e’nova I  ZASADY WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM PŁATNIK 
 2. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – PODSTAWOWE INFORMACJE (zasady tworzenia funduszu, regulamin ZFŚS, świadczenia z ZFŚS, komisja Socjalna, przedstawiciel pracowników, świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS, przykład Regulaminu ZFŚS)
 3. KONTROLE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI  PRACY  W  ZAKŁADZIE PRACY (prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora –  jak bezstresowo przejść kontrolę PIP?, Środki prawne stosowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, Przykłady odwołań od decyzji inspektora pracy - o co pytają pracodawcy? Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Kontrola wypłaty wynagrodzeń - uprawnienia inspekcji (jakie dokumenty sprawdzi inspektor, jak sprawdzi prawidłowość naliczonego wynagrodzenia w odniesieniu do postanowień przepisów wewnątrzzakładowych, umów o pracę oraz faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin pracy  i ewentualnych absencji), Kontrola innych świadczeń (np. wypłata należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika, wypłata świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także świadczenia zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądowym)

Informacje dodatkowe

 • Kurs obejmuje 48 godzin szkoleniowych  wykładowo-warsztatowych (1 godzina szkoleniowa - 45 min).
 • Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów, praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu e'nova firmy Soneta.
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)
 • W ramach odpłatności dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi:  1600 zł  (1400 zł - Osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz członkowie wspierający (firmy))
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)
 • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach (I rata płatna przed rozpoczęciem kursu według zawiadomienia z informacjami organizacyjnymi wysłanego na około miesiąc przed rozpoczęciem kursu )

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419