Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
Po skompletowaniu grupy 2022
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1400,- zł od osoby
1300,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

Terminy spotkań na kursie

 • PO SKOMPLETOWANIU GRUPY 2022 R. 

Wymagania wstępne

 • Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu spraw płacowych.
 • Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. płac, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2017 r. Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 242307).

Wykładowcy

Dorota Czyżewska, Wiaczesław Kuźma - specjaliści z omawianych zagadnień.

Program kursu

1.Przypomnienie wiadomości dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
(ubezpieczenia społeczne, zbieg tytułu ubezpieczeń, ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych, terminy zgłoszeń do ZUS, ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych, deklaracje ZUS, deklaracje zgłoszeniowe, deklaracje rozliczeniowe)

2.Delegowanie pracowników do pracy za granicę
(ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.)

3.Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac
(wynagrodzenie brutto - netto, pojęcie płacy minimalnej, zasady ustalania podatku dochodowego, progi podatkowe - procent podatku, samozatrudnienie - podatek liniowy czy ryczałt, samozatrudnienie z byłym pracodawcą, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna, potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, kwota wolna od potrąceń, składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami, składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami, składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami)

4.Zatrudnianie cudzoziemców
(rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy, opodatkowanie dochodów pracowników z zagranicy, obowiązki polskiego płatnika)

5.Świadczenia pozapłacowe
(omówienie świadczeń pozapłacowych, ryczałty i ekwiwalenty, ryczałt samochodowy, używanie telefonu prywatnego do celów służbowych, prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych, pozostałe świadczenia pozapłacowe, samochód służbowy używany do celów prywatnych, służbowy telefon komórkowy, ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych, świadczenia medyczne na rzecz pracowników, wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.), posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy)

6.Podróże służbowe - podstawowe informacje
(pojęcie podróży służbowej, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, rozliczanie podróży służbowych, dokumentowanie podróży służbowych)

7.Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON, sposób naliczania składek na PFRON, obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON)

8.Wynagrodzenie za czas choroby - szczególny rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie za czas choroby, pojęcie choroby i niezdolności do pracy, dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby, zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, zasady ustalania podstawy, wypełnianie dokumentów do ZUS, zapoznanie się z kodami ZUS)

9.Program „Płatnik" - obsługa na praktycznych przykładach różnych przypadków
(rejestr płatników i ubezpieczonych, zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA), zgłaszanie pracowników do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA), zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA), zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA), wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA), dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA), zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.), korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, kopiowanie dokumentów, inne dokumenty w „Płatniku" - IWA, RMUA, ZSWA, wysyłka dokumentów do ZUS, potwierdzenie wysyłki)

10. Zajęcia praktyczne - czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac
(wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby, wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac, wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy, zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego, wypłata świadczenia urlopowego, zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki, korekty list płac, korekty podatku dochodowego)

11.Zajęcia praktyczne - obsługa programu e'nova i zasady współpracy z programem Płatnik

12.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podstawowe informacje
(zasady tworzenia funduszu, regulamin ZFŚS, świadczenia z ZFŚS, Komisja Socjalna, przedstawiciel pracowników, świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS, przykład Regulaminu ZFŚS)

13.Kontrole państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
(prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora - jak bezstresowo przejść kontrolę PIP, środki prawne stosowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, przykłady odwołań od decyzji inspektora pracy - o co pytają pracodawcy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, kontrola wypłaty wynagrodzeń - uprawnienia inspekcji (jakie dokumenty sprawdzi inspektor, jak sprawdzi prawidłowość naliczonego wynagrodzenia w odniesieniu do postanowień przepisów wewnątrzzakładowych, umów o pracę oraz faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin pracy i ewentualnych absencji), kontrola innych świadczeń (np. wypłata należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika, wypłata świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także świadczenia zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądowym))

Informacje dodatkowe

 • Kurs obejmuje 48 godzin szkoleniowych  wykładowo-warsztatowych (1 godzina szkoleniowa - 45 min).
 • Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów, praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu e'nova firmy Soneta.
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)
 • W ramach odpłatności dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi:  1400 zł  (1300 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2021 r. oraz uczestników naszego kursu Kadry i Płace od podstaw i kursu Kadry dla zaawansowanych z ostatnich dwóch lat ).
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)
 • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419