Miasto:
Białystok
Miejsce:
sala w Wyższej Szkole Ekonomicznej, ul. Zwycięstwa 14
Termin rozpoczęcia:
11.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1800,- zł od osoby
1600,- zł absolwenci innych kursów zrealizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający( firmy)
Raty:
700,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu kursu,
Zapisz się

Terminy kursów

 • od  11-05-2024 r. do 28-09-2024 r. (kurs weekendowy) - soboty i niedziele w dniach: maj-11; czerwiec -8,9,15,22, wrzesień- 1,7,14,21,28. Zajęcia w godz. 8:15-14:05 w sali Wyższej Szkole Ekonomicznej, ul. Zwycięstwa 14 w Białymstoku. W lipcu i sierpniu nie ma zajęć, nie dotyczy kursów wakacyjnych.
 • od 12-06-2024 r. do 19-07-2024 r. (intensywny kurs wakacyjny)- Online- poniedziałki, środy i piątki w godz. 16:45-19:45
 • od  08-09-2024 r. do 07-12-2024 r. (kurs weekendowy) - soboty i niedziele w dniach: wrzesień- 8,15,22,29; październik-5,19; listopad-16,24; grudzień- 7. Zajęcia w godz. 8:15-14:05 w sali Oddziału SKwP, ul. Warszawska 34 w Białymstoku.

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zdobyciem lub zaktualizowaniem posiadanej wiedzy oraz chcących prowadzić sprawy kadrowe i płacowe. W ramach kursu przewidziany jest aktywny udział słuchaczy w: tworzeniu dokumentacji pracowniczej, samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, analizowaniu przepisów, ustaw, rozporządzeń i umiejętnym stosowaniu ich w praktyce uwzględniając najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy.

Efekt kształcenia

Efektem kształcenia powinno być zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na:
- nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
- umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
- umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
- sporządzaniu listy płac,
- ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
- umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
- umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
- umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Program kursu - 66 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna – to  45 min.)

składa się z części wykładowo-warsztatowej z wykorzystaniem programów płacowo-kadrowych:
Enova firmy Soneta oraz Płatnik.

Wykładowca -Dorota Czyżewska - specjalista z omawianych zagadnień

 1. Prawo pracy (3 dni)
 • podstawowe zasady prawa pracy
 • nawiązanie stosunku pracy
 • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • regulamin wynagradzania i regulamin pracy - przykłady
 • forma i treść umowy o pracę, niezbędna dokumentacja, akta osobowe
 • rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o pracę
 • szczegółowa treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania
 • szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę
 • uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • czas pracy. normy i ogólny wymiar czasu pracy. okresy odpoczynku
 • praca w godzinach nadliczbowych. urlopy pracownicze i inne nieobecności
 • ewidencja czasu pracy
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
 1. Wynagrodzenia (4 dni)
 • wprowadzenie do wynagrodzeń
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników i z tytułu umów  cywilno-prawnych
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 • rodzaje świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • praktyczne przykłady
 • sporządzanie list płac (co powinna zawierać lista płac) oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych – zajęcia praktyczne
 • omówienie rodzajów formularzy ubezpieczeniowych oraz ich wypełnianie
 • kody występujące w dokumentacji wysyłanej do zus. korekta listy płac
 1. Prowadzenie kadr i płac w praktyce (3 dni)
 • zakładanie i prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 • omówienie przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • przechowywanie akt pracowniczych
 • elektroniczna dokumentacja pracownicza
 • konsekwencje prawne nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • omówienie funkcji programu kadrowo-płacowego
 • zatrudnienie i zwolnienie pracownika oraz naliczanie wynagrodzenia w programie
 • omówienie funkcji Programu Płatnik
 • manualne wprowadzanie danych do programu
 • zakładanie kartotek ubezpieczonych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • eksport danych z programu kadrowo-płacowego
 1. Podsumowanie wiadomości – warsztaty (1 dzień)
 •  Zadania praktyczne. Omówienie przykładowych list kontrolnych

Odpłatność:

- 1800 zł - od osoby

- 1600 zł - absolwenci innych kursów zrealizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający( firmy) z uregulowaną składką za 2024 r. 

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)

Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach (I rata min. 700 zł płatna według zawiadomienia potwierdzającego rozpoczęcie kursu wysłanego na około miesiąc przed rozpoczęciem kursu). Opłaty za kurs -  należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Informacje organizacyjne

 • Kurs od  11.05. 2024 r. do 28.09.2024 weekendy - zajęcia w sali na WSE, ul. Zwycięstwa 14 w godz. 8:15-14:05, soboty i niedziele. Zajęcia  w dniach: maj-11; czerwiec -8,9,15,22, wrzesień- 1,7,14,21,28.
 • Program Kursu obejmuje 66 godzin lekcyjnych zajęć wykładowo - warsztatowych.
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Można mieć tylko 1 nieobecność nieusprawiedliwioną. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1.BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419