Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
II kwartał 2022
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1400,- zł od osoby
1300,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

Terminy spotkań na kursie

 • II kwartał 2022 r. (kurs weekendowy)

Wymagania wstępne

 • Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu spraw kadrowych.
 • Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2017 r. Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 242307).

Wykładowcy

Specjaliści z omawianych zagadnień.

Program kursu

1.Przypomnienie wiadomości dotyczących podstawowych zasad prawa pracy oraz zatrudniania pracowników. Funkcjonowanie modułu kadry w systemie e'nova.
(definicja pracownika i pracodawcy, prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania, zakaz dyskryminacji w zatrudnianiu, moment powstania stosunku pracy - elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści takiej umowy, zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych - umowy zlecenia i umowy dzieło, rodzaje zawieranych umów o pracę, sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy, treść kwestionariusza osobowego)

2.Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
(akta osobowe pracownika - zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych, dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę, założenie akt osobowych - teczka osobowa zatrudnionego)

3.Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika
(szkolenie BHP, badania profilaktyczne, informacja o zasadach wykonywania pracy, karta BHP)

4.Nieobecności w pracy
(zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, okresy niewykonywania pracy - zwolnienia od pracy, przerwy w pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia, dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy)

5.Urlopy pracownicze
(definicja urlopu, nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu, zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, plan urlopów, wniosek urlop - karta urlopowa, dokumenty, na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu, obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu)

6.Urlopy pracownicze - odrębne przepisy
(obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu, urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami, przedawnienie się prawa do urlopu)

7.Wynagrodzenie za pracę
(pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe, prawo do wynagrodzenia, formy wynagradzania, stałe składniki wynagrodzenia, premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia, regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania, omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania, wprowadzanie zmian do regulaminu)

8.Czas pracy
(definicja czasu pracy i normy czasu pracy, pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, praca zmianowa)

9.System czasu pracy
(systemy czasu pracy, praktyczne przykłady, przykład miesięcznej karty pracy, metody jej sporządzania, rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, przykładowy grafik (harmonogram) czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy)

10.Szczególne unormowania czasu pracy
(praca w porze nocnej, praca w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, praca w godzinach nadliczbowych, sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, sposoby prowadzenia kart ewidencji czasu pracy charakterystyczne dla różnych systemów czasu pracy, czas pracy pracowników zarządzających, dyżur pracowniczy, ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, praktyczne przykłady, sporządzenie grafików czasu pracy pracownika zatrudnionego w zmianowym rozkładzie czasu pracy, kiedy, w jakich sytuacjach pracownik ma obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, czy zawsze niezbędne jest sporządzenie pisemnego polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, podróż służbowa a czas pracy)

11.Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy
(szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania, umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, zasady współodpowiedzialności, omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej)

12.Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń
(zbieg potrąceń, egzekucja komornicza z wynagrodzenia, zakaz konkurencji, zakres i czas
obowiązywania, wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem)

13.Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze
(kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania, tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie, okres przedawnienia, sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej, zażalenie pracownika na zastosowaną karę)

14.Szczególne uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
(ochrona stosunku pracy, prace wzbronione, urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, uprawnienia pracowników (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica, zasiłek opiekuńczy, zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich, wysokości świadczeń, wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem)

15.Wymogi i odpowiedzialność wykroczeniowa przy zatrudnianiu bezrobotnych oraz ustawa o świadczenie pracy na podstawie umów zlecenia i świadczenia usług
(bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku, ważne terminy oraz odpowiedzialność wykroczeniowa, zagrożenia związane z nieterminowym opłacaniem składek na FP i FGŚP, prawne możliwości prawidłowego rozliczania finansowego oraz formy ewidencji czasu pracy przy umowach zlecenia i świadczenia usług, możliwości zamiany umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w świetle nowych regulacji)

16.Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony, orzecznictwo dotyczące spraw pracowniczych
(społeczna inspekcja pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień, państwowa inspekcja pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień, postępowanie przed sądem pracy. niezbędne elementy znajdujące się w pozwie, regulacje wynikające z kodeksu karnego, kto i za co może być pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej, odszkodowania pracownicze, postępowanie przed sądem cywilnym)

17.Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - legalizacja pobytu i pracy
(przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce, formalności dla obywateli z UE i państw trzecich, wizy, formy zezwoleń pobytowych, podejmowanie pracy przez cudzoziemców, kiedy potrzebne będzie zezwolenie na pracę (procedura, wymagane dokumenty, "test rynku pracy", odpowiedzialność pracodawcy) - przypadki pracy bez zezwolenia, procedura oświadczeniowa dla cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską, odpowiedzialność pracodawcy)

18.Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe
(zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego, okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy, zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania, przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP, ustanie stosunku pracy, wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana, okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania, oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron, termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia, treść świadectwa pracy)

19.Podsumowanie wiadomości

Informacje dodatkowe

 • Kurs obejmuje 54 godziny szkoleniowe  (1 godzina szkoleniowa = 45 min).
 • Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów, praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu e'nova firmy Soneta.
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • W ramach odpłatności dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1400 zł (1300 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2021 r. oraz uczestników naszego kursu Kadry i Płace od podstawy oraz Kursu Płace dla zaawansowanych z ostatnich dwóch lat).
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)
 • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419