Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
12.05.2024
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1700,- zł od osoby
1500,- zł absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający (firmy)
Raty:
600,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęcie kursu,

Termin kursu:

 • od 12 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. ( kurs weekendowy) -54 godz. lekcyjne
 • Zajęcia w sali wykładowej w Oddziale SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34 w godz. 8:15-14:05
 • kolejny termin- marzec/kwiecień 2025

Wymagania wstępne

 • Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu spraw kadrowych.
 • Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej aktualnym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  (kod zawodu 242307).

Wykładowcy

Specjaliści z omawianych zagadnień.

Program kursu - 48 godzin lekcyjnych, (1 godz. lekcyjna – to  45 min.)

 1. PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH PODSTAWOWYCH ZASAD PRAWA PRACY ORAZ ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW. FUNKCJONOWANIE MODUŁU KADRY W SYSTEMIE e’nova. (definicja pracownika i pracodawcy, prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, moment powstania stosunku pracy - elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz obligatoryjne i fakultatywne elementy treści takiej umowy, rodzaje zawieranych umów o pracę, ograniczenia dotyczące nawiązywania stosunku pracy, świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych - umowy zlecenia i umowy dzieło ,dokumenty gromadzone podczas rekrutacji, dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu zatrudnienia, dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia)
 2. ZASADY GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE STOSUNKIEM PRACY (akta osobowe pracownika - zakres gromadzonej dokumentacji, zawartość poszczególnych części A, B, C I D, obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego pracownika, dodatkowe umowy, które można zawrzeć z pracownikiem)
 1. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA (szkolenia w zakresie BHP, profilaktyczna ochrona zdrowia, ocena ryzyka zawodowego, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie)
 1. NIEOBECNOŚCI W PRACY (zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy, okresy niewykonywania pracy - zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia, dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy)
 1. URLOPY PRACOWNICZE (definicja urlopu, nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu, zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, plan urlopów, wniosek o urlop - karta urlopowa, dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu, obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu)
 1. URLOPY PRACOWNICZE - ODRĘBNE PRZEPISY (obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu, urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami, przedawnienie się prawa do urlopu)
 1. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ (pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie godziwe, prawo do wynagrodzenia, formy wynagradzania, stałe składniki wynagrodzenia, premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia, regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania, omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania, wprowadzanie zmian do regulaminu)
 1. CZAS PRACY (definicja czasu pracy i normy czasu pracy, pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, tydzień pracowniczy, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, praca zmianowa)
 1. SYSTEM CZASU PRACY (systemy czasu pracy, praktyczne przykłady, przykład miesięcznej karty pracy, metody jej sporządzania, rozliczenie czasu pracy osoby zatrudnionej w podstawowym systemie czasu pracy, przykładowy grafik (harmonogram) czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy)
 1. SZCZEGÓLNE UNORMOWANIA CZASU PRACY (praca w porze nocnej, praca w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta, praca w godzinach nadliczbowych, sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencja czasu pracy, czas pracy pracowników zarządzających, dyżur pracowniczy, ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, praktyczne przykłady, sporządzenie grafików czasu pracy pracownika zatrudnionego w zmianowym rozkładzie czasu pracy, kiedy, w jakich sytuacjach pracownik ma obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, czy zawsze niezbędne jest sporządzenie pisemnego polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, podróż służbowa a czas pracy)
 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA ZA MIENIE PRACODAWCY (szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania, umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, zasady współodpowiedzialności, omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej)
 1. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA ZGODĄ PRACOWNIKA I BEZ ZGODY PRACOWNIKA, KOLEJNOŚĆ I WYSOKOŚĆ POTRĄCEŃ (zbieg tytułów do potrąceń, egzekucja komornicza i sądowa z wynagrodzenia. zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania, obowiązki informacyjne pracodawcy)
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I FINANSOWA PRACOWNIKÓW ZA WYKROCZENIA PRACOWNICZE (kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania, tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie, okres przedawnienia, sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej, zażalenie pracownika na zastosowaną karę)
 1. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNICZE ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (ochrona stosunku pracy, prace wzbronione, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, uprawnienia pracowników (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica, zasiłek opiekuńczy, zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich: wysokości świadczeń, wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem)
 1. WYMOGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKROCZENIOWA PRZY ZATRUDNIANIU BEZROBOTNYCH ORAZ USTAWA O ŚWIADCZENIE PRACY NA PODSTAWIE UMÓW ZLECENIA I ŚWIADCZENIA USŁUG (bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku, ważne terminy oraz odpowiedzialność wykroczeniowa, zagrożenia związane z nieterminowym opłacaniem składek na FP i FGŚP, prawne możliwości prawidłowego rozliczania finansowego oraz formy ewidencji czasu pracy przy umowach zlecenia i świadczenia usług, możliwości zamiany umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w świetle nowych regulacji)
 1. KONSEKWENCJE NARUSZENIA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH ORAZ INSTYTUCJE POWOŁANE DO ICH OCHRONY, ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE SPRAW PRACOWNICZYCH (społeczna  Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień, państwowa Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień, postępowanie przed Sądem Pracy, niezbędne elementy znajdujące się w pozwie, regulacje wynikające z Kodeksu Karnego, kto i za co może być pociągnięty do odpowiedzialności wykroczeniowej, odszkodowania pracownicze, postępowanie przed Sądem Cywilnym)
 1. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ, ZMIANA TREŚCI UMOWY O PRACĘ, ZWOLNIENIA GRUPOWE (dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego, zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania, przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP., ustanie stosunku pracy, wygaśniecie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana, kodeksowe okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania, oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia, treść świadectwa pracy)
 1. ZARUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – LEGALIZACJA POBYTU I PRACY (podstawy wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce (dokumenty pobytowe, wiza), rodzaje pobytu umożliwiające pracę cudzoziemca bez zezwolenia, pobyt i praca obywateli z UE, podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę (procedura, wymagane dokumenty, "test rynku pracy", odpowiedzialność pracodawcy), podejmowanie pracy zezwolenie na pracę sezonową (procedura, wymagane dokumenty, odpowiedzialność pracodawcy), przypadki pracy bez zezwolenia na pracę - procedura oświadczeniowa dla cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską, odpowiedzialność pracodawcy)
 1. PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

Odpłatność za kurs  

- 1700 zł - od osoby

- 1500 zł - absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający Oddział SKwP w Białymstoku (firmy) z uregulowaną składką za 2024 r.

Istnieje możliwość płatności w ratach. I rata min. 600 zł - płatna przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęcie kursu. Pozostałe raty w trakcie trwania kursu. Płatności należy regulować na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)

Informacje dodatkowe

 • Kurs obejmuje 54 godziny szkoleniowe  (1 godzina szkoleniowa = 45 min).
 • Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów, praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu e'nova firmy Soneta.
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • W ramach odpłatności zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1.BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30