Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
01.10.2022
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4600,- zł od osoby
4200,- zł Cena dla członków wspierających SKwP oraz osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach
Raty:
1000,- zł płatne przed rozpoczęciem kursu,

Prowadzimy nabór na kursy:

Termin kursu:

  • od 1 października 2022 r. do września 2023 r. (kurs weekendowy) - LISTA ZAMKNIĘTA
  • II kwartał 2023 r. (kurs weekendowy)
  • od 16 lutego 2023 r. do 30 listopada 2023 r. (kurs popołudniowy)

Wymagania wstępne dla uczestników kurs

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności asystenta rachunkowości/księgowego potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez Oddział Okręgowy za równoważną, t.j.
a) posiada tytuł magistra lub dyplom licencjata o specjalności rachunkowość/ekonomia lub
b) ukończony kurs Podstawy księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych lub
c) pozytywnie zaliczony test sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań określonych dla I stopnia certyfikacji, przeprowadzony przez organizatora kursu.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości.

Program kursu

1. Rachunkowości finansowa z elementami etyki zawodowej - 154 godz.

2. Prawo podatkowe - 38 godz.

3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 14 godz.

4. Egzamin końcowy - 4 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
- prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania,
- ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
- kontroli prawidłowości sald,
- wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
- prowadzenia ewidencji niezbędnej do rozliczeń podatkowych,
- obliczania i rozliczania podatków oraz składek ZUS.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

- 4600 zł

- 4200 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2022 r. oraz osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich dwóch latach 

Informacje dodatkowe

  • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.
  • Program kursu obejmuje 210 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 4 godz. pisemny egzamin końcowy.
  • Zajęcia odbywają się w  salach szkoleniowych SKwP Oddział Okręgowy w Białymstoku ul. Warszawska 34 :

- kurs weekendowy - godz. 8:15-14:05

-kurs popołudniowy - wtorki i czwartki od 16:00-19:05

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419