Miasto:
Białystok
Miejsce:
sala w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14
Termin rozpoczęcia:
12.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
2300,- zł od osoby
2100,- zł absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający( firmy)
Raty:
800,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu kursu,

Terminy kursów:

 • od 12-05-2024 r. do 17-11-2024 r. (kurs weekendowy, soboty i/lub niedziele) w godz. 8:15-14:05. Zajęcia w sali wykładowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3.W lipcu i sierpniu nie ma zajęć
 • od 18-06-2024 r. do 26-07- 2024 r. (kurs intensywny - wakacyjny, do 3 dni w tygodniu) w godz. 8:30-14:20. Zajęcia w edycji HYBRYDOWEJ: w sali wykładowej w Oddziale SkwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34 oraz jednocześnie online
 •  od 07.09.2024 r. do 16.02.2025 r.  (kurs weekendowy, soboty i/lub niedziele) w godz. 8:15-14:05. Zajęcia w sali wykładowej w Oddziale SkwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34.W lipcu i sierpniu nie ma zajęć
 • od 12.09.2024 r. do 12.12.2024 r.  (kurs popołudniowy - wtorki i czwartki) w godz. 16:15-19:20. Zajęcia w sali wykładowej w Oddziale SkwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego

Program kursu - obejmuje 94 godz. lekcyjne w tym egzamin 2 godz.

 1. Podstawy rachunkowości finansowej    - 78 godz.
 • Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
 • Istota, przedmiot, metody i zasady rachunkowości
 • Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa: charakterystyka i klasyfikacja
 • Operacje gospodarcze, ich klasyfikacja i udokumentowanie
 • Konta księgowe i zasady ich funkcjonowania
 • Ewidencja typowych operacji bilansowych
 • Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 • Ustalanie wyniku finansowego
 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • Organizacja prac księgowych
 1. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm      - 12 godz.
 2. Etyka                                                                                                     - 2 godz.
 3. Egzamin końcowy (w trybie stacjonarnym)                                 - 2 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,
- ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
- sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
- prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
- sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
- zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
- sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
- wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

- 2300 zł -od osoby
- 2100 zł - absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający Oddział SKwP w Białymstoku (firmy)

Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach (800 zł – I rata według zawiadomienia potwierdzającego termin rozpoczęcia kursu (wysyłamy ok. 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu), pozostała płatność - 1300 zł w trakcie kursu),

Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419,

Informacje dodatkowe

 • Program kursu obejmuje 94 godziny zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 2 godz. pisemny egzamin końcowy. (1 godz. lekcyjna -45 min.)
 • W lipcu i sierpniu nie ma zajęć, nie dotyczy kursów wakacyjnych.
 • Kurs weekendowy - w godz. 8:15-14:05,
 • Kurs popołudniowy -w godz. 16:15-19:20 we wtorki i czwartki,
 • Kurs wakacyjny-intensywny w edycji hybrydowej- do 3 dni w tygodniu w godz. 8:30-14:20- osoby, które chcą uczestniczyć online otrzymają LOGIN i Hasło oraz instrukcje do logowania się na zajęcia w aplikacji MS Teams. Egzamin tylko stacjonarnie.
 • Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku ul. Warszawska 34 lub WSE w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14/3.
 • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% - owy udział w zajęciach lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych oraz pozytywnie zdany egzamin pisemny
 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu otrzymuje dodatkowo Certyfikat Księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30