Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
08.10.2022
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
2300,- zł od osoby
2100,- zł Cena dla członków wspierających SKwP oraz osoby kontynuujące naukę na innych kursach długich w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach
Raty:
600,- zł I rata płatna przed rozpoczęciem kursu ,

Prowadzimy nabór na kurs

  • od 8 października 2022 r. do 11 lutego 2023 r.  (kurs weekendowy) - BRAK MIEJSC

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:
1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
2) posiadające umiejętność obsługi komputera
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego

Program kursu

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki     - 80 godz.

2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm     - 12 godz.

3. Egzamin końcowy                                                                               - 2 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,
- ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
- sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
- prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
- sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
- zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
- sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
- wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

- 2300 zł
- 2100 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2022 r.

Informacje dodatkowe

  • Odpłatność zawiera opłatę za egzamin w terminie podstawowym. Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.
  • Program kursu obejmuje 94 godziny zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 2 godz. pisemny egzamin końcowy.
  • Kurs weekendowy - w godz. 8:15-14:05, kurs popołudniowy w godzinach 16:00-19:05 we wtorki i czwartki. Zajęcia w salach Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku ul. Warszawska 34 oraz w salach WSFiZ w Białymstoku ul. Ciepła 40.
  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419