Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
21.09.2024 r.
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
4900,- zł od osoby
4500,- zł absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale KwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający (firmy)
Raty:
1000,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęcie kursu,
Zapisz się

Termin kursu

  • od 21 września 2024 r. do 01 czerwca 2025 r.  (kurs weekendowy). Zajęcia w sali wykładowej w Oddziale SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34 w godz. 8:15-14:05- soboty i/lub niedziele
  • kolejny termin: wrzesień 2025 r.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego/specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora kursu lub posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości - co najmniej trzyletnią przy wykształceniu średnim, co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym oraz pozytywnie zaliczony test sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań określonych dla II stopnia certyfikacji przeprowadzony przez organizatora kursu lub ukończony Kurs specjalista ds. rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Program kursu - 205 godz. lekcyjnych

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT w oparciu o UoR, KSR,MSR i prawo podatkowe - 87 godz.

2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami - 38 godz.

3. Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godz.

4. Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 36 godz.

5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godz.

6. Egzamin końcowy pisemny - 4 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- organizowania rachunkowości w jednostce, w tym opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
- projektowania zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- kontrolowania obiegu dokumentów stanowiących podstawę rejestrowania zdarzeń gospodarczych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi,
- ewidencjonowania i dokonywania wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania rocznego, pełnego sprawozdania finansowego,
- wykorzystywania uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej
i wynikach finansowych jednostek (podmiotów gospodarczych i instytucji) do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji w zakresie bieżącego zarządzania,
- archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych,
- przygotowywania deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS)
- organizowania gospodarki finansowej firmy, zasady opracowywania wniosków kredytowych,
- opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych na potrzeby zarządzania firmą.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

- 4900 zł - od osoby

- 4500 zł - absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale Okręgowym SKwP w Białymstoku w ostatnich dwóch latach oraz w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą Członkiem wspierającym SKwP w Białymstoku z uregulowaną składką za 2024 r. 

Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach. I rata min. 1000 zł - płatna przed rozpoczęciem kursu według wysłanego przez nas zawiadomienia potwierdzającego rozpoczęcie kursu. Pozostałe raty w trakcie trwania kursu. Płatności należy regulować na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Szkolenie zwolnione jest z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.

Informacje dodatkowe

  • Program kursu obejmuje 205 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 4 godz. pisemny egzamin końcowy.
  • Zajęcia odbywają się w weekendy w  salach szkoleniowych SKwP Oddział Okręgowy w Białymstoku ul. Warszawska 34 w godz. 8:15-14:05,
  • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% - owy udział w zajęciach lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych oraz pozytywnie zdany egzamin pisemny
  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 23 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu otrzymuje dodatkowo Certyfikat Głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP. Kod zawodu 121101

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (zgłoszenie on-line przez stronę internetową bialystok.skwp.pl )

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1.BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30