Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
24.11.2024 HYBRYDA
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:15
Typ:
Kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
5200,- zł od osoby
4800,- zł absolwenci innych kursów zrealizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz Członkowie wspierający (firmy)
Raty:
1000,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia potwierdzającego rozpoczęcie kursu,
Zapisz się

                          Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego                                                                                zajęcia trybie HYBRYDOWYM stacjonarnie i jednocześnie online

TERMIN SZKOLENIA: od 24 listopada 2024 do października 2025 w godz. 8:15-15:00 - 208 godz. lekcyjnych. W lipcu i sierpniu nie ma zajęć. Termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie jeśli nie zbierze się grupa.

Zajęcia odbywają się w weekendy: soboty i niedziele (2 weekendy w miesiącu)

MIEJSCE SZKOLENIA: stacjonarnie sala wykładowa SKwP, ul. Warszawska 34 w Białymstoku, online MS Teams

WYKŁADOWCY: Doradcy podatkowi oraz eksperci w zakresie przedstawionych zagadnień tematycznych.

CELEM KSZTAŁCENIA: jest przekazanie wiedzy i przygotowanie osób przystępujących do egzaminu na Doradcę Podatkowego w Ministerstwie Finansów, które po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminu będą mogły ubiegać się o wpisanie na listę doradców podatkowych.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie, znające prawo podatkowe i rachunkowość oraz spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2117 ze zm.).

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zawarte w uchwałach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Uchwały zawierają pytania testowe, zadania pisemne oraz pytania otwarte, które obowiązują egzaminowanych w trakcie egzaminu.

Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Uczestnik kursu zdobędzie umiejętności rozwiązywania testów jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań pisemnych z zakresu źródeł i wykładni prawa, materialnego prawa podatkowego, systemu podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, analizy podatkowej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, prawa celnego i dewizowego, prawa karnego skarbowego, administracji finansowej, kontroli skarbowej, ewidencji podatkowej, przepisów o doradztwie podatkowym, etyki zawodowej i rachunkowości. Uzyska też umiejętności: interpretowanie przepisów,  prawnych dotyczących prawa podatkowego, analizowanie strategii podatkowej podmiotów gospodarczych, sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych, sporządzanie skarg do WSA.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

 PROGRAM SZKOLENIA:

 • Źródła prawa i wykładnia prawa.
 • Analiza podatkowa.
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.
 • Materialne prawo podatkowe (m. in.: VAT, PIT, CIT, Akcyza, Podatki i opłaty samorządowe).
 • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.
 • Prawo celne.
 • Prawo dewizowe.
 • Prawo karne skarbowe.
 • Organizacja i funkcjonowanie krajowej administracji skarbowej.
 • Rachunkowość.
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Etyka zawodowa
 • Zadania pisemne (kazusy)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Czas szkolenia – 208 godzin lekcyjnych ( 1 godz. lekcyjna -45 min.)
 • Zajęcia w trybie Hybrydowym- stacjonarnie i jednocześnie online
 • Osoby, które będą uczestniczyć online otrzymają Login i Hasło do logowania się na zajęcia (platforma MS Teams). W trakcie zajęć słuchacze mogą zadawać pytania poprzez włączony  mikrofon lub czat. Kamerka nie jest potrzebna.
 • W ramach ceny uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców prowadzących zajęcia. (Materiały będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej)
 • Przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.
 • Formą zaliczenia kursu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zaliczenie prac kontrolnych oraz uczestnictwo w wymiarze co najmniej 70% zajęć dydaktycznych.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia na życzenie uczestnika wyślemy pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazany adres.

  ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi :

 • 5 200 zł
 • 4 800 zł absolwenci innych kursów realizowanych w Oddziale SKwP w Białymstoku w ostatnich 2 latach oraz firmy będące członkiem wspierającym SKwP w Białymstoku  z uregulowaną składką za 2024 r. 
 • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach. I rata min. 1000 zł - płatna przed rozpoczęciem kursu według wysłanego przez nas zawiadomienia potwierdzającego rozpoczęcie kursu. Pozostałe raty w trakcie trwania kursu. Płatności należy regulować na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.
 • Szkolenie zwolnione jest z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (zgłoszenie on-line przez stronę internetową bialystok.skwp.pl )

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30