Miasto:
Białystok
Miejsce:
HYBRYDA: stacjonarnie -sala nr 1 I-piętro SKwP ul. Warszawska 34 w Białymstoku i jednocześnie online poprzez Teams
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024 r HYBRYDA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł dla Członków wspierających (firmy) Oddział SKwP w Białymstoku

Szkolenie w wersji  HYBRYDOWEJ

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 27-05-2024 r. godz. 900- 1500

sala nr. 1 - I-piętro- Oddział SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska  34 - dla osób online poprzez platformę Teams

 WYKŁADOWCA:  ekspert z omawianego tematu

CEL SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do osób chcących pogłębić swoją wiedze w powyższym temacie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
 • Przesłanki mogące być przejawem dyskryminacji kandydatów podczas prowadzenia rekrutacji;
 • Kwestionariusze osobowe i ich treść;
 • Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna – zagrożenia, przesłanki charakterystyczne dla tych rodzajów umów;
 • Jakie dokumenty gromadzimy w części A akt osobowych w związku z zatrudnieniem pracownika;
 • Kiedy wstępne badania lekarskie – skierowanie. Jaka jest możliwość uwzględnienia orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy;
 • Jakie obowiązki związane z przestrzeganiem zasad bhp przy zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • Dokumenty oraz dane osobowe niezbędne do zawarcie umowy o pracę oraz ustalenia uprawnień pracowniczych;
 • Treść umowy o pracę;
 • Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zatrudnienia. Np. informacja o warunkach zatrudnienia, zakres obowiązków, równym traktowaniu, oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami wewnątrzzakładowymi, o ryzyku zawodowym;
 • Dodatkowe umowy przy zatrudnianiu pracownika Np. umowa o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, umowa na używanie własnego samochodu do celów służbowych;
 • Szkolenie pracowników z zakresu bhp. Jakie dokumentu są niezbędnie. Na co należy zwrócić szczególną uwagę;
 • Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego;
 • Założenie i prowadzenie akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Podział akt osobowych ich opisanie i ponumerowanie poszczególnych kart;
 • Zasady przyjmowania dokumentów ich kopii oraz okresy przechowywania dokumentów pracowniczych;
 • Ponowne zatrudnienie pracownika, a okres przechowywania dokumentacji;
 • Dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej;
 • Co należy gromadzić w poszczególnych częściach A,B,C,D,E;
 • Dokumenty dotyczące rozwiązania stosunku pracy;
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w związku z omawianymi zagadnieniami;
 • Prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej niż akta osobowe. Co powinno się w niej znajdować;

2. DELEGACJE I INNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

 • podstawowe pojęcia zawarte w przepisach ogólnie obowiązujących – kodeks pracy, rozporządzenie oraz w przepisach wewnątrzzakładowych.
 • definicja podróży służbowej;

Krajowa podróż służbowa:

 • czas pracy w podróży służbowej;
 • diety, koszty przejazdu, dojazdu, noclegu oraz inne wydatki;
 • środek lokomocji: samochód służbowy, prywatny, komunikacja ogólnodostępna, przejazdy lokalne oraz poza miejscowość wskazaną w umowie o pracę;
 • wymagane dokumenty przy wykonywaniu przejazdów służbowych. Zagrożenia i niebezpieczeństwa;
 • rozliczenie kosztów tj. czas pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie inne wydatki;
 • zaliczka na odbycie podróży służbowej;
 • termin i sposób rozliczenia się z poniesionych wydatków przy odbyciu podróży służbowej. Termin na wypłacenie przez pracodawcę należnych świadczeń związanych z odbytą podróżą służbową;
 • rozliczenie wydatków w sytuacji braku dokumentów świadczących o ich poniesieniu;

 Zagraniczne podróże służbowe:

 • początek i koniec podróży zagranicznej;
 • wysokości należności z tytułu podróży zagranicznych;
 • podróże służbowe kierowców po zmianie przepisów:
 • likwidacja podróży służbowych w przypadku międzynarodowych przewozów drogowych;
 • przewozy krajowe czy dwustronne – jak dokonać takiej kwalifikacji;
 • krótkie omówienie przewozów bilateralnych, kabotaży, crose trade i przejazdów bez ładunku;
 • wpływ otrzymywanego wynagrodzenia na zobowiązania podatkowe oraz podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
 • odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w związku z omawianymi zagadnieniami.

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie wynosi:

     -  430   – od osoby

     -  400 zł  – dotyczy Członków wspierających (firmy) SKwP z opłaconą składką za 2024 r.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty -  art.43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 •  Szkolenie  - 8 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna =45 min.)
 • Miejsce szkolenia -HYBRYDA: stacjonarnie -sale wykładowe SKwP ul. Warszawska 34 w Białymstoku i jednocześnie online
 • osoby, które chcą uczestniczyć online otrzymają link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Uczestnikom online prześlemy na adres mailowy podany w zgłoszeniu
 • W ramach odpłatności: wykład, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest: nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30