Miasto:
Białystok
Miejsce:
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok
Termin rozpoczęcia:
GRUPA I a (stacjonarna) - 29.11.2021 r. i 6.12.2021 r.
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
920,- zł od osoby
840,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

I dzień -  RACHUNKOWOŚĆ

 • Zmiany w roku 2021 oraz od 2022 – zmiany ustawowe, nowe krajowe standardy rachunkowości oraz Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 • Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – elektronizacja sprawozdań, ksiąg rachunkowych i dowodów źródłowych (JPK, faktury elektroniczne (KSeF) i inne dowody elektroniczne).
 • Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz stanowiska w sprawie rozrachunków.
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe,

- rozrachunki,

- rozliczenia międzyokresowe,

- rezerwy.

 • Przychody i koszty, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym oraz podatek dochodowy (bieżący i odroczony) w sprawozdaniu finansowym.
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:

- daty, podpisy, forma,

- porównywalność danych,

- elementy sprawozdania finansowego,

- informacja dodatkowa.

 • Sprawozdanie z działalności.
 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 • Zasady badania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań.

II dzień - PODATKI  VAT, CIT i PIT

Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Rozliczenie strat z lat ubiegłych – wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu.
 2. Przychód podatkowy w CIT:
  • Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego,
  • Kary umowne, odszkodowania a przychody,
  • Moment rozpoznania przychodu (wydanie towaru, wystawienie faktury, wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe),
  • Otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty, należności o charakterze definitywnym i niedefinitywnym,
  • Przychody z nieodpłatnych świadczeń (np. poręczenia, służebności, korzystanie z cudzego majątku bez odpłatności),
  • Korekta przychodu – moment ujęcia.
 3. Koszty uzyskania przychodu w CIT:
  • Powiązanie kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie – definicja, przykłady,
  • Moment poniesienia kosztu w ustawie o CIT oraz orzecznictwie,
  • Korekta kosztu uzyskania przychodu – moment ujęcia,
  • Rozliczanie kosztów w czasie,
  • Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – najnowsze interpretacje i orzecznictwo,
  • Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT,
  • Koszty używania samochodów w firmie – aktualne interpretacje i orzecznictwo,
  • Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
  • Reklama i reprezentacja – praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów).
 1. Opodatkowanie spółki komandytowej oraz jawnej w 2021 r.:
  • Opodatkowanie CIT od 1.01 albo od 1.05 – sposób rozliczenia podatku dochodowego przez spółkę oraz wspólników,
  • Opodatkowanie zaliczek na poczet zysku wypłaconych wspólnikom w trakcie roku,
  • Opodatkowanie zysku wypłacanego ze spółki komandytowej za rok 2021,
  • Odliczenie podatku zapłaconego przez spółkę dla komplementariusza oraz zwolnienie z opodatkowania dla komandytariusza – zasady stosowania,
  • Spółka jawna a opodatkowanie CIT – zasady.
 2. Spółka nieruchomościowa – definicja i dodatkowe obowiązki po zakończeniu 2021 r.
 3. Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej – kogo dotyczy i co powinno zawierać takie sprawozdanie?
 4. Ulga na złe długi – zasady stosowania w 2021 r.
 5. Szczególne rozwiązania i zasady w CIT/PIT obowiązujące w 2021 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Ograniczenie ulgi abolicyjnej – rozliczenie podatku osób pracujących za granicą.
 2. Objaśnienia MF dotyczące rezydencji podatkowej osób fizycznych.

Podatek VAT

 1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku.
 2. Zbycie samochodu a korekta podatku naliczonego.
 3. Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu a odliczenie podatku naliczonego.

Terminy:

GRUPA RACHUNKOWOŚĆ od godz. 9:00

Wykładowca: Agnieszka Gajewska  - Biegły rewident

PODATKI  VAT, CIT i  PIT od godz. 9:00

Wykładowca:  Łukasz Chłond-

 Doradca podatkowy

 
I a

(wyłącznie stacjonarnie)

29 listopada 2021 r. 6 grudnia 2021 r.
I b

(wyłącznie online)

30 listopada 2021 r. 7 grudnia 2021 r.
II

(Szkolenie w trybie hybrydowym (tj. online + stacjonarnie)

17 stycznia 2022 r. 12 stycznia 2022 r.

Informacje organizacyjne

 • Odpłatność za udział w 2-dniowym szkoleniu:

- 840 zł  (w tym 160 zł „Zamknięcie roku 2021”)  - dla członków wspierających SKwP  z uregulowaną składką za 2021 r.   

- 920 zł  (w tym 160 zł „Zamknięcie roku 2021”)  - dla pozostałych jednostek

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty – art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT
 • W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, „Zamknięcie roku 2021” , materiały szkoleniowe.
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez publikacji „Zamknięcie roku 2021”
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest nadesłanie do dnia 16 listopada 2021 r. zgłoszenia z zaznaczeniem wybranej grupy.
 • Wpłaty należy dokonać na   konto Stowarzyszenia Księgowych O/O  w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 (Uczestnictwo w szkoleniu wymaga dokonania opłaty przed szkoleniem)

!!! Przy dokonywaniu zgłoszenia przez stronę www prosimy o wpisanie w rubryce "Informacje dodatkowe" czy chcą Państwo uczestniczyć  w szkoleniu z publikacją "Zamkniecie roku 2021"  oraz informację o trybie udziału w szkoleniu (stacjonarnie czy online) !!!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419