Miasto:
Białystok
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
900,- zł od osoby
800,- zł Cena dla Członków wspierających (firm)
Raty:
500,- zł I rata płatna na podstawie zawiadomienia,
Terminy

                                 SZKOLENIE    STACJONARNE  4 dni zajęć  (28 godz. lekcyjnych) 

 TERMINY I MIEJSCE SZKOLEŃ:

- 5,12,19,26 czerwca 2024 r.  (po skompletowaniu grupy )- w godz. 830- 1500

- 4,11,18,25 września 2024 r. (po skompletowaniu grupy )- w godz. 830- 1500

Sala wykładowa w Oddziale SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska  34

WYKŁADOWCA:  Monika Magda Brzostowska – doradca podatkowy, praktyk

Celem szkolenia:

jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Słuchacz nabędzie umiejętności:

1) umiejętność samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami oraz dokonywania rozliczeń o charakterze publicznoprawnym,

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zagadnienia wprowadzające (4h)

1.1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - rejestracja oraz wybór formy opodatkowania.
1.2. Omówienie form opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

2.   Wybrane zagadnienia dotyczące obciążeń publicznoprawnych małych przedsiębiorców (5h)
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz danina solidarnościowa

2.2. Podatek od towarów i usług VAT

2.3. Składki na  ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składka zdrowotna

3. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (2h)

3.1.  Podstawy prawne.

3.2.  Podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – limit przychodów.
3.3. Wymogi formalne założenia kpir i zasady ewidencjonowania zdarzeń.

3.4.  Rzetelność i niewadliwość księgi przychodów i rozchodów.

4. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (7h),

4.1 Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w kpir.

4.2. Ewidencjonowanie przychodów.

4.3. Ewidencja kosztów w kpir, w tym: zakup towarów handlowych i materiałów, koszty uboczne zakupu,

wynagrodzenia w gotówce i naturze, pozostałe wydatki.

4.4 Dokumentowanie kosztów – dowody księgowe, w tym: faktury, rachunki, dokumenty celne, dzienne

zestawienia dowodów, noty księgowe, dowody opłat pocztowych i bankowych, dowody wewnętrzne.

5. Inne ewidencje podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (4h)

5.1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

5.2. Wynagrodzenia – listy płac i inne dowody

5.3. Inne ewidencje.

6.  Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6h)

6.1. Inwentaryzacja – spis z natury.

6.2. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodu za rok podatkowy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych stacjonarnych warsztatów na komputerach SKwP z wykorzystaniem programu księgowego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie wynosi:

  • 900   – od osoby
  • 800 zł  – dotyczy Członków wspierających (firmy) SKwP z opłaconą składką za 2024 r.
  • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT),

W ramach odpłatności: wykład, materiały szkoleniowe, praca na laptopach, przerwa kawowa oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wpłatę należy dokonać po otrzymaniu  zawiadomienia o rozpoczęciu kursu. I-rata 500 zł płatna przed rozpoczęciem szkolenia. II rata 400 zł płatna w trakcie szkolenia. Płatność na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku  nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Faktury wystawiamy po otrzymaniu płatności.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest: nadesłanie  zgłoszenia

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

1.BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

2.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30