Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych

Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
2020-03-28
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1900,- zł od osoby,
zapisz się

Termin i miejsce prowadzenia kursu

od 28 marca 2020 r. do 28 listopada 2020 r. (zajęcia w weekendy)

Zajęcia odbywać się będą w weekendy w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych, Białystok ul. Warszawska 34

Adresaci kursu

W szkoleniu powinny brać udział osoby posiadające podstawową znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Szkolenie powinno być szczególnie cenne dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych lub ze względu na charakter swojej pracy potrzebujących kompleksowego spojrzenia na system rachunkowości jednostki budżetowej

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy w szczególności w zakresie:
• rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji - 42 godz.
• zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych - 12 godz.
• planowania budżetu i polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - 12 godz.
• audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - 6 godz.
• odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - 6 godz.
• naliczania i opodatkowania wynagrodzeń - 12 godz.
• podatku VAT - 12 godz.

Wykładowcy

Specjaliści z omawianych zagadnień
Danuta Kubylis, Grażyna Lewicka, Dorota Czyżewska, Agata Kumpiałowska

Program kursu

•102 godziny lekcyjne (17 spotkań- dni zajęć)
1.Wybrane zagadnienia z teorii finansów publicznych
2.Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem ewidencji i rozliczeń unijnych
3.Inwentaryzacja
4.Zasady sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych
5.Błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
6.Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego
7.Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
8.Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej oraz regulacje prawne dotyczące ustanowienia kontroli zarządczej w Urzędzie
9.Zasady budowy systemu kontroli zarządczej w Urzędzie
10.System zarządzania ryzykiem - co to takiego jest?
11.Audyt wewnętrzny - omówienie najważniejszych zagadnień
12.Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
13.Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
14.Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych
15.Składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane ze świadczeniem pracy
16.Podstawowe zasady związane z prawidłowym naliczeniem wynagrodzenia oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)
17.Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
18.Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i/lub imiennych raportów miesięcznych)
19.Jednostki budżetowe oraz organy władzy publicznej podatnikami podatku VAT
20.Utrata zwolnienia podmiotowego, a obowiązki jednostki budżetowej
21.Zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe samodzielne i wchodzące w skład grupy jednostek samorządowych po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatkowych.
22.Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem ich specyfiki w zakresie obowiązkowego liczenia proporcji na przykładach
23.Terminy odliczenia podatku od towarów i usług i wpłaty zobowiązania podatkowego
24.Obowiązek stosowania kas fiskalnych w jednostkach budżetowych

Odpłatność

- 1.900 zł

Informacje dodatkowe

•Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.)
•Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT
•W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.
•Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.
•Opłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO