Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs płace dla zaawansowanych

Kurs płace dla zaawansowanych

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
2019-10-26
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1300,- zł od osoby,
1200,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
brak miejsc

Termin rozpoczęcia:

19 tycznia 2020 r. ( zajęcia w weekendy od 8:15 -14:00) , temriny spotkań: 19,25 stycznia, 1,8,16,22, ,23,29 lutego 2020 r.

Brak miejsc na kursie:

od 26 października 2019 r. - 14 grudnia 2019 r. ( zajęcia w weekendy w dniach: 26,27 października, 10,16,23,24 listopada, 1,7,8,14 grudnia w godz. 9:00-14:00) - LISTA REZERWOWA ( KONTAKT Z BIUREM)

Wymagania wstępne

  • Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu spraw płacowych.
  • Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. płac, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2017 r. Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 242307).

Wykładowcy

Dorota Czyżewska, Wiaczesław Kuźma - specjaliści z omawianych zagadnień.

Program kursu

1.Przypomnienie wiadomości dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
(ubezpieczenia społeczne, zbieg tytułu ubezpieczeń, ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych, terminy zgłoszeń do ZUS, ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych, deklaracje ZUS, deklaracje zgłoszeniowe, deklaracje rozliczeniowe)

2.Delegowanie pracowników do pracy za granicę
(ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.)

3.Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac
(wynagrodzenie brutto - netto, pojęcie płacy minimalnej, zasady ustalania podatku dochodowego, progi podatkowe - procent podatku, samozatrudnienie - podatek liniowy czy ryczałt, samozatrudnienie z byłym pracodawcą, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna, potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, kwota wolna od potrąceń, składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami, składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami, składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami)

4.Zatrudnianie cudzoziemców
(rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy, opodatkowanie dochodów pracowników z zagranicy, obowiązki polskiego płatnika)

5.Świadczenia pozapłacowe
(omówienie świadczeń pozapłacowych, ryczałty i ekwiwalenty, ryczałt samochodowy, używanie telefonu prywatnego do celów służbowych, prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych, pozostałe świadczenia pozapłacowe, samochód służbowy używany do celów prywatnych, służbowy telefon komórkowy, ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych, świadczenia medyczne na rzecz pracowników, wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.), posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy)

6.Podróże służbowe - podstawowe informacje
(pojęcie podróży służbowej, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, rozliczanie podróży służbowych, dokumentowanie podróży służbowych)

7.Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON, sposób naliczania składek na PFRON, obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON)

8.Wynagrodzenie za czas choroby - szczególny rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie za czas choroby, pojęcie choroby i niezdolności do pracy, dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby, zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, zasady ustalania podstawy, wypełnianie dokumentów do ZUS, zapoznanie się z kodami ZUS)

9.Program „Płatnik" - obsługa na praktycznych przykładach różnych przypadków
(rejestr płatników i ubezpieczonych, zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA), zgłaszanie pracowników do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA), zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA), zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA), wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA), dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA), zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.), korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, kopiowanie dokumentów, inne dokumenty w „Płatniku" - IWA, RMUA, ZSWA, wysyłka dokumentów do ZUS, potwierdzenie wysyłki)

10. Zajęcia praktyczne - czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac
(wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca, wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby, wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list płac, wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy, zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego, wypłata świadczenia urlopowego, zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki, korekty list płac, korekty podatku dochodowego)

11.Zajęcia praktyczne - obsługa programu e'nova i zasady współpracy z programem Płatnik

12.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podstawowe informacje
(zasady tworzenia funduszu, regulamin ZFŚS, świadczenia z ZFŚS, Komisja Socjalna, przedstawiciel pracowników, świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS, przykład Regulaminu ZFŚS)

13.Kontrole państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
(prawne granice i przebieg kontroli, prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu, procedury odwoławcze od decyzji Inspektora - jak bezstresowo przejść kontrolę PIP, środki prawne stosowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, przykłady odwołań od decyzji inspektora pracy - o co pytają pracodawcy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, kontrola wypłaty wynagrodzeń - uprawnienia inspekcji (jakie dokumenty sprawdzi inspektor, jak sprawdzi prawidłowość naliczonego wynagrodzenia w odniesieniu do postanowień przepisów wewnątrzzakładowych, umów o pracę oraz faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin pracy i ewentualnych absencji), kontrola innych świadczeń (np. wypłata należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika, wypłata świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także świadczenia zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądowym))

Infomracje dodatkowe

  • Kurs obejmuje 48 godzin szkoleniowych  wykładowo-warsztatowych (1 godzina szkoleniowa - 45 min).
  • Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie wykładów, praktycznych ćwiczeń oraz warsztatów w pracowni komputerowej z wykorzystaniem systemu e'nova firmy Soneta.
  • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.)
  • W ramach odpłatności dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1300 zł (1200 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2019 r. oraz uczestników naszego kursu Kadry i Płace- podstawy).
  • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)
  • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419    
  • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach
brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO