Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs kadry i płace od podstaw

Kurs kadry i płace od podstaw

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
2020-01-18
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1400,- zł od osoby,
1300,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Termin rozpoczęcia kursu

  • od 18 stycznia 2020 r.  do 29 marca 2020 (terminy spotkań: 18,26, stycznia,2,9,15,23 lutego, 7,14,21,29 marca 2020) zajęcia w weekendy - LISTA REZERWOWA

Brak miejsc na kursie

  • od 1 września 2019 r. do 19 października 2019 r. Zajęcia w weekendy

Wymagania wstępne

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zdobyciem lub zaktualizowaniem posiadanej wiedzy oraz chcących prowadzić sprawy kadrowe i płacowe. W ramach kursu przewidziany jest aktywny udział słuchaczy w: tworzeniu dokumentacji pracowniczej, samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, analizowaniu przepisów, ustaw, rozporządzeń i umiejętnym stosowaniu ich w praktyce uwzględniając najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2017r.  

Efekt kształcenia

Efektem kształcenia powinno być zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na:
- nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
- umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
- umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
- sporządzaniu listy płac,
- ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
- umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
- umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
- umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Program

kursu składa się z części wykładowo-warsztatowej oraz zajęć praktycznych na programach płacowo-kadrowych:
Enova firmy Soneta oraz Płatnik.

1.Prawo pracy (3 dni)
Podstawowe zasady prawa pracy. Nawiązanie stosunku pracy. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. Rekrutacja i czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika. Odpowiedzialność materialna pracowników. Odpowiedzialność porządkowa pracowników. Regulamin wynagradzania i regulamin pracy - przykłady. Forma i treść umowy o pracę, niezbędna dokumentacja, akta osobowe. Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o pracę. Szczegółowa treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę. Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Czas pracy. Normy i ogólny wymiar czasu pracy. Okresy odpoczynku. Praca w godzinach nadliczbowych. Urlopy pracownicze i inne nieobecności. Karta ewidencji czasu pracy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

2.Wynagrodzenia (4 dni)
Wprowadzenie do wynagrodzeń. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników i z tytułu umów cywilno-prawnych. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Rodzaje świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Praktyczne przykłady. Sporządzanie list płac (co powinna zawierać lista płac) oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych - zajęcia praktyczne. Omówienie rodzajów formularzy ubezpieczeniowych oraz ich wypełnianie. Kody występujące w dokumentacji wysyłanej do ZUS. Korekta listy płac.

3. Prowadzenie kadr i płac w praktyce (3 dni)
Zakładanie i prowadzanie dokumentacji pracowniczej, omówienie przepisów. Przechowywanie akt pracowniczych. Elektroniczna dokumentacja pracownicza. Konsekwencje prawne nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Omówienie funkcji programu kadrowo-płacowego. Zatrudnienie i zwolnienie pracownika oraz naliczanie wynagrodzenia w programie. Omówienie funkcji Programu Płatnik. Manualne wprowadzanie danych do programu. Zakładanie kartotek ubezpieczonych, generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Eksport danych z programu kadrowo-płacowego.

4. Podsumowanie wiadomości - warsztaty (1dzień)
Zadania praktyczne. Omówienie przykładowych list kontrolnych

Wykładowca

Dorota Czyżewska - specjalista z omawianych zagadnień

Informacje dodatkowe

  • Program Kursu obejmuje 66 godzin lekcyjnych zajęć wykładowo - warsztatowych.
  • Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).
  • W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1400 zł (1300 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2019 r.)
  • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT)
  • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
  • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO