Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (Samodzielnego Księgowego)

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (Samodzielnego Księgowego)

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
2019-05-12
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3500,- zł od osoby,
3150,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
800,- płatne w terminie określonym w przesłanym zawiadomieniu;
brak miejsc

Prowadzimy nabór na kursy:

  • Termin rozpoczęcia 27.10.2019 r. weekendy ( zakończenie kursu 27.06.2020 r.)  - zajęcia będą odbywać się w sali wykładowej Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34

Brak miejsc na kursie:

  • Termin rozpoczęcia: 12.05.2019 weekendy (zakończenie kursu 29.02.2020 r.)  - zajęcia będą odbywać się w sali wykładowej Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34 (lipiec i sierpień - przerwa wakacyjna - nie ma zajęć)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności asystenta rachunkowości/księgowego potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez Oddział Okręgowy za równoważną, t.j.
a) posiada tytuł magistra lub dyplom licencjata o specjalności rachunkowość/ekonomia lub
b) ukończony kurs Podstawy księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych lub
c) pozytywnie zaliczony test sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań określonych dla I stopnia certyfikacji, przeprowadzony przez organizatora kursu.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości.

Program kursu

1. Rachunkowości finansowa z elementami etyki zawodowej - 154 godz.

2. Prawo podatkowe - 38 godz.

3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 14 godz.

4. Egzamin końcowy - 4 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
- prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania,
- ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
- kontroli prawidłowości sald,
- wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
- prowadzenia ewidencji niezbędnej do rozliczeń podatkowych,
- obliczania i rozliczania podatków oraz składek ZUS.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

-3500 zł

-3150 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2019 r. oraz absolwenci kursu Podstawy księgowości z 2 ostatnich lat.

Informacje dodatkowe

  • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.
  • Program kursu obejmuje 210 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 4 godz. pisemny egzamin końcowy.
  • Zajęcia odbywają się w weekendy w godz. 8-14 oraz popołudnia (wtorki i czwartki) w godz. 10:00-19:15 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34.
  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO