Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
LISTA REZERWOWA 8.03.2020
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3500,- zł od osoby,
3150,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
800,- płatne w terminie określonym w przesłanym zawiadomieniu;
zapisz się

Prowadzimy nabór na kurs

Termin rozpoczęcia:

  • rozpoczęcie 8 marca 2020 r.( lipiec i sierpnień - przerwa wakacyjna- nie ma zajęć) - LISTA REZERWOWA

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego/specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub
certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora kursu lub posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości - co najmniej trzyletnią przy wykształceniu średnim, co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym oraz pozytywnie zaliczony test sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań określonych dla II stopnia certyfikacji przeprowadzony przez organizatora kursu lub
ukończony Kurs specjalista ds. rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Program kursu

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT w oparciu o UoR, KSR,MSR i prawo podatkowe - 86 godz.

2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami - 38 godz.

3. Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godz.

4. Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 36 godz.

5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godz.

6. Egzamin końcowy - 5 godz. 

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- organizowania rachunkowości w jednostce, w tym opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
- projektowania zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- kontrolowania obiegu dokumentów stanowiących podstawę rejestrowania zdarzeń gospodarczych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi,
- ewidencjonowania i dokonywania wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania rocznego, pełnego sprawozdania finansowego,
- wykorzystywania uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej
i wynikach finansowych jednostek (podmiotów gospodarczych i instytucji) do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji w zakresie bieżącego zarządzania,
- archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych,
- przygotowywania deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS)
- organizowania gospodarki finansowej firmy, zasady opracowywania wniosków kredytowych, 
- opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych na potrzeby zarządzania firmą.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

- 3500 zł
- 3150 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2019 r. oraz absolwenci kursu specjalista ds. rachunkowości z 2 ostatnich lat

Informacje dodatkowe

  • Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.
  • Program kursu obejmuje 205 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 5 godz. pisemny egzamin końcowy.
  • Zajęcia odbywają się w weekendy w godz. 8-14 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34.
  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO