Miasto:
Białystok
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
900,- zł od osoby
820,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Terminy

I dzień - RACHUNKOWOŚĆ

 1. Podstawy prawne i cel  sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Zmiany od roku 2019
 3. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
 4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu  sprawozdania finansowego.
 6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego – weryfikacja ksiąg rachunkowych  i podatkowych (mechanizmy kontrolne)
 7. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury
 8. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
 9. Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych.
 10. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego podziału.
 11. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.
 12. Rachunek przepływów pieniężnych – informacja o kondycji finansowej jednostki
 13. Zestawienie zmian w stanie kapitałów – informacja o kapitale własnym jednostki, z uwzględnieniem spółek osób fizycznych
 14. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, oraz jednostki w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.
 15. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe.
 16. Sporządzanie sprawozdań finansowych (e-sprawozdanie) z uwzględnieniem zmian od 1 września 2019 roku.
 17. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe; elektronizacja  sprawozdania z działalności
 18. Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad  (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
 19. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdań finansowych.

II dzień - PODATKI VAT, CIT i PIT

 1. Podsumowanie zmian w prawie podatkowym w 2019 roku (VAT, CIT, PIT) ze szczególnym uwzględnieniem wyroków ETS.
 2. Podzielona płatność -różnice pomiędzy załącznikiem 11,14 a załącznikiem nr 15.
 3. Zagrożenia dotyczące odwrotnego opodatkowania-jak sobie z nimi radzić.
 4. Nieodpłatne przekazania towarów i usług z perspektywy orzecznictwa krajowego i unijnego.
 5. Omówienie przełomowego orzecznictwa dotyczącego dostawy i nabyć unijnych.
 6. Kompleksowe rozliczenie korekt z uwzględnieniem VAT, CIT, PIT.
 7. Praktyczne aspekty korzystania z pojazdów samochodowych w tym sprzedaż.
 8. Elementy importu usług.
 9. Szczególne obowiązki podatkowe i ich wpływ na rozliczenia.
 10. Dyskusja -pytania i odpowiedzi.

Terminy:

GRUPA

RACHUNKOWOŚĆ od godz. 9:00

Wykładowca: Agnieszka Gajewska  - Biegły rewident 

PODATKI  VAT, CIT i  PIT - od godz. 9:00 

Wykładowca:  Piotr Kowerdej  - Ekspert podatkowy

I

26.XI.2019 - GRUPA SKOMPLETOWANA

10.XII.2019 - GRUPA SKOMPLETOWANA

II

27.XI.2019 - GRUPA SKOMPLETOWANA

11.XII.2019 - GRUPA SKOMPLETOWANA

III

15.I.2020 - GRUPA SKOMPLETOWANA

28.I.2020 - GRUPA SKOMPLETOWANA

IV

16.I.2020

29.I.2020

Miejsce szkolenia:

Sala wykładowa SKwP,  Białystok, ul.  Warszawska 34

Odpłatność za udział w 2-dniowym szkoleniu:

-  820 zł  (w tym 160 zł „Zamknięcie roku 2019”)  - dla członków wspierających SKwP z uregulowaną składką za 2019 r.   

-  900 zł  (w tym 160 zł „Zamknięcie roku 2019”)  - dla pozostałych jednostek

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty – art.43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT
 • W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, „Zamknięcie roku 2019” , materiały szkoleniowe,  notes, długopis, kawę, herbatę, lunch.
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez publikacji „Zamknięcie roku 2019”
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu:  jest nadesłanie do dnia 10 grudnia 2019 r. zgłoszenia z zaznaczeniem wybranej grupy oraz  dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych O/O w Białymstoku  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Zapisz się

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419