Bilans

Miasto:
Białystok,
Terminy:
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
850,- zł od osoby,
770,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

I dzień -  PODATKI  VAT, CIT i PIT

Podatek dochodowy od osób prawnych
1.    Rozliczenie strat z lat ubiegłych – zasady ogólne, jak przypisać stratę sprzed 2018 roku do źródeł przychodu?
2.    Źródła przychodów w CIT – podział na zyski kapitałowe (definicja, katalog, wątpliwości), przychody z pozostałych źródeł, przypisanie kosztów do źródeł, ustalenie dochodu/straty w ramach źródeł przychodu
3.    Przychód podatkowy w CIT
3.1.    Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego
3.2.    Kary umowne, odszkodowania a przychody
3.3.    Moment rozpoznania przychodu (wydanie towaru, wystawienie faktury, wykonanie usługi, rozliczenia okresowe)
3.4.    Otrzymanie należności a powstanie przychodu – zaliczki, przedpłaty, należności o charakterze definitywnym i niedefinitywnym
3.5.    Przychody z nieodpłatnych świadczeń (np. poręczenia, służebności, korzystanie z cudzego majątku bez odpłatności)
3.6.    Korekta przychodu – moment ujęcia
4.       Koszty uzyskania przychodu w CIT
4.1.    Powiązanie kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie – definicja, przykłady
4.2.    Moment poniesienia kosztu w ustawie o CIT oraz orzecznictwie
4.3.    Korekta kosztu uzyskania przychodu – moment ujęcia
4.4.    Rozliczanie kosztów w czasie
4.5.    Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu – omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT
4.6.    Koszty finansowania dłużnego – nowy limit od 01.01.2018 r., aktualne interpretacje i wyjaśnienia MF
4.7.    Koszty nabycia usług niematerialnych – nowy limit od 01.01.2018 r., aktualne interpretacje i wyjaśnienia MF
4.8.    Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
4.9.    Reklama i reprezentacja – praktyczne przykłady
5.       Planowane zmiany w CIT na 2019 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika
1.    Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – terminy zapłaty podatku, deklaracje i informacje roczne
2.    Przychody ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, z kontraktów menedżerskich, ze stosunku powołania – podobieństwa i      różnice w rozliczeniu
3.    Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników – obowiązki przedsiębiorcy
4.    Koszty 50% - zmiany w roku 2018

Podatek VAT
1.    Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
2.    Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w firmach
3.    Najciekawsze orzecznictwo VAT w 2018 r.
4.    Planowane zmiany w VAT na 2019 r.

II dzień - RACHUNKOWOŚĆ

1.    Prawo bilansowe w 2018 roku, zmiany na 2019
2.    Kluczowe zmiany w prawie podatkowym mające wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych
3.    Zasady (polityka) rachunkowości oraz dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
4.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych – JPK, dowody informatyczne
5.    Inwentaryzacja
6.    Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
7.    Prezentacja przychodów i kosztów (ujęcie bilansowe i podatkowe)
8.    Prezentacja aktywów i pasywów w bilansie
9.    Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym
10.    Rachunek z przepływów pieniężnych
11.    Informacja dodatkowa
12.    Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości, w tym raportowanie niefinansowe
13.    Zasady zachowania porównywalności danych sprawozdawczych w kontekście zmiany zasad rachunkowości oraz sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
14.    Obowiązki i odpowiedzialność osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe
15.    Zasady przechowywania dokumentacji, ochrona danych (w tym RODO)
16.    Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Terminy

GRUPA

PODATKI  VAT, CIT i  PIT

Wykładowca:  Łukasz Chłond  - Doradca podatkowy

RACHUNKOWOŚĆ

Wykładowca: Agnieszka Gajewska  -    Biegły rewident 

I

26.XI.2018 -GRUPA ZAMKNIĘTA

03.XII.2018- GRUPA ZAMKNIĘTA

II

27.XI.2018 - GRUPA ZAMKNIĘTA

04.XII.2018 - GRUPA ZAMKNIĘTA

III

10.I.2019

15.I.2019

Miejsce szkolenia

Sala wykładowa SKwP,  Białystok, ul.  Warszawska34

Odpłatność za udział w 2-dniowym szkoleniu

-  770 zł  (w tym 150 zł „Zamknięcie roku 2018”)  - dla członków wspierających SKwP z uregulowaną składką za 2018 r.  
-  850 zł  (w tym 150 zł „Zamknięcie roku 2018”)  - dla pozostałych jednostek

Informacje dodatkowe

  • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty – art.43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT
  • W ramach odpłatności zapewniamy: wykłady, „Zamknięcie roku 2018” , materiały szkoleniowe,  notes, długopis, kawę, herbatę, lunch.
  • Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez publikacji „Zamknięcie roku 2018” (koszt publikacji - 150 zł)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest nadesłanie do dnia 15 grudnia 2018 r. zgłoszenia z zaznaczeniem wybranej grupy oraz  dokonanie  wpłaty na   konto Stowarzyszenia Księgowych O/O  w Białymstoku  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419  

 

                               KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA (PLIK DOC.)      

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO