Strona główna img Aktualności img Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych

Termin:  01.10 – 05.10.2018 r.

Miejsce kursu: hotelu Green Park Conference Centre w Serocku

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie,z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę     i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego, rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:

 • Organizacja usług księgowych.
 • Umowa o świadczenie usług księgowych.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 • Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
 • Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
 • Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.
 • Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
 • Ryzyko w usługach księgowych.
 • Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.
  
Sposób i forma zaliczenia:
Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Infomracje dodatkowe

 • Warunki uczestnictwa w kursie: uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1804,00 zł), przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.
 • Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych, całodzienne wyżywienie, szkolenie wraz z materiałami, egzamin.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93 lub z Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl, tel. 22 521 32 91
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.
 • Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek: PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Więcej infomracji klikając link : https://instytut.skwp.pl/szkolenia/kurs-dla-kandydatow-na-certyfikowanego-eksperta-uslug-ksiegowych-(32-godziny)-303-1337

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO