Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących chcących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Cel kursu:

- przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej,

- omówienie wszystkich zagadnień związanych z rachunkowością jednostki niezbędnych do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie,

- przedstawienie podstaw sprawozdawczości budżetowej i finansowej

Terminy i miejsce kursu: 

Prowadzimy nabór.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00 do 14:00 (dni robocze) w sali wykładowej  Stowarzyszenia Księgowych, Białystok  ul. Warszawska 34 

Wykładowcy: specjaliści z omawianych zagadnień

Program kursu: 48 godzin lekcyjnych ( 8 dni)

1. Sektor finansów publicznych- ogólna charakterystyka,

2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno- prawna jednostki sektora finansów publicznych,

- powiązanie z budżetem, metoda finansowania brutto, plan finansowy jednostki budżetowej,

3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej - ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych- zasady szczegółowe,

4. Polityka rachunkowości- Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej,

5. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej

- ewidencja operacji  na kontach księgowych

- zasada podwójnego zapisu

6. Cechy i rodzaje dowodów  księgowych.

7. Dochody budżetowe,

- klasyfikowanie dochodów- klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,

- dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,

- uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,

- ewidencjonowanie przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki- przypis należności, pobranie dochodu,

- rozliczenie dochodów budżetowych z budżetem,

8. Odpisy aktualizujące i naliczanie odsetek od należności.

9. Wydatki budżetowe,

- klasyfikowanie wydatków- klasyfikacja budżetowa, strukturalna

- wydatek budżetowy a koszt - zasada kasowa i zasada memoriałowa,

- system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,

10. Wydatki bieżące (ujęcie memoriałowe i kasowe, źródła finansowania).

11. Zaangażowanie wydatków budżetowych.

12. Majątek trwały w jednostce budżetowej,

- pojęcie aktywów trwałych

- ewidencja księgowa - (majątek o wartości do 3.500 zł i powyżej wartości),

- zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

- źródła finansowania ( środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowym jednostki budżetowej),

- ewidencja wg klasyfikacji statystycznej, miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych

- różnica pomiędzy ulepszeniem/modernizacją a remontem.

13. Zasady naliczania i opodatkowania wynagrodzeń.

14. Zasady rozliczenia z ZUS.

15. ZFŚS (odpis na fundusz, zasady tworzenia i wydatkowania środków, rola kierownika jednostki , związków zawodowych i komisji socjalnej).

16. Sprawozdawczość budżetowa  jednostki budżetowej:

- zasady sporządzania sprawozdań budżetowych  z dochodów i wydatków:  Rb27, Rb28

- zasady sporządzania sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-WSa

- zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N, Rb-Z

17. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:

- kontrola kompletności ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,

- inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,

- dokonanie przeksięgowań rocznych,

18. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:

- bilans

- rachunek zysków i strat

- zestawienie zmian w funduszu jednostki

19. Podstawowe zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych.

20. Rozwiązanie kompleksowego przykładu dotyczącego przeksięgowań rocznych, rozliczenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdań budżetowych i bilansu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1.200 zł

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT

W ramach odpłatności zapewniamy: skrypt opracowany przez wykładowcę, materiały pomocnicze do zajęć, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata,

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia

Opłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Polecamy

    • Kaledarium