Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (Samodzielnego Księgowego)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności asystenta rachunkowości/księgowego potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie
lub
tytułem technika rachunkowości
lub
inną formą uznaną przez Oddział Okręgowy za równoważną, t.j.
a) posiada tytuł magistra lub dyplom licencjata o specjalności rachunkowość/ekonomia
lub
b) ukończony kurs Podstawy księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych
lub
c) pozytywnie zaliczony test sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań określonych dla I stopnia certyfikacji, przeprowadzony przez organizatora kursu

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości.

Program kursu:

1. Rachunkowości finansowa z elementami etyki zawodowej - 154 godz.

2. Prawo podatkowe - 38 godz.

3. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 14 godz. 

4. Egzamin końcowy - 4 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności:
- dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych,
- prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania,
- ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
- kontroli prawidłowości sald,
- wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
- prowadzenia ewidencji niezbędnej do rozliczeń podatkowych,
- obliczania i rozliczania podatków oraz składek ZUS.

Organizacja kursu
Program kursu obejmuje 210 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 4 godz. pisemny egzamin końcowy.
Zajęcia odbywają się w weekendy w godz. 8-14 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34.

Planowane terminy rozpoczęcia kolejnych kursów: 

- rozpoczęcie -15 października 2017 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - 13 maja 2018 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - 15 września 2018 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami:

-3500 zł
-3150 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2017 r. oraz absolwenci kursu Podstawy księgowości z 2 ostatnich lat.

Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. rachunkowości według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Polecamy

    • Kaledarium