Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Słuchaczami Kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego/specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia
lub
certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
lub
tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub 
tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora kursu
lub
posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości - co najmniej trzyletnią przy wykształceniu średnim, co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym oraz pozytywnie zaliczony test sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań określonych dla II stopnia certyfikacji przeprowadzony przez organizatora kursu
lub
ukończony Kurs specjalista ds. rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego.

Program kursu:
1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT w oparciu o UoR, KSR,MSR i prawo podatkowe - 86 godz.

2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami - 38 godz.

3. Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godz.

4. Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 36 godz.

5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godz.

6. Egzamin końcowy - 5 godz. 

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności:
- organizowania rachunkowości w jednostce, w tym opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
- projektowania zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- kontrolowania obiegu dokumentów stanowiących podstawę rejestrowania zdarzeń gospodarczych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont; w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi,
- ewidencjonowania i dokonywania wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania rocznego, pełnego sprawozdania finansowego,
- wykorzystywania uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej
i wynikach finansowych jednostek (podmiotów gospodarczych i instytucji) do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji w zakresie bieżącego zarządzania,
- archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych,
- przygotowywania deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz dokonywania terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS)
- organizowania gospodarki finansowej firmy, zasady opracowywania wniosków kredytowych, 
- opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych na potrzeby zarządzania firmą.

Organizacja kursu
Program kursu obejmuje 205 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 5 godz. pisemny egzamin końcowy.
Zajęcia odbywają się w weekendy w godz. 8-14 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 

- rozpoczęcie - 14 stycznia 2018 r. (weekendy) - lista rezerwowa

- rozpoczęcie - IV kwartał 2018 r. - prowadzimy nabór 

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami:

- 3500 zł
- 3150 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2017 r. oraz absolwenci kursu specjalista ds. rachunkowości z 2 ostatnich lat

Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Głównego księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

 

Polecamy

    • Kaledarium