Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby:
1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:
  •  zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub
  • pozytywnie zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia certyfikacji, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia,
2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
  •  co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym,
  •  co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim.
3) prezentujące wysokie wartości etyczne,
4) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania zawodu
księgowego.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu, zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa.

Program kursu obejmuje 160 godz. zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi
I. Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - 72 godz.
II. Zarządzanie finansami - wybrane zagadnienia - 28 godz.
III. Rachunkowość zarządcza - 28 godz.
IV. Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi - 32 godz.

Organizacja kursu
Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele (raz w tygodniu) w godz. 8-14 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34.
Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami:
- 3300 zł
- 2900 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP oraz absolwenci kursu dla głównych księgowych z 2 ostatnich lat.
Cena nie obejmuje odpłatności za egzamin.
Egzamin odbywa się przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Warszawie.

 

Polecamy

    • Kaledarium