Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych

Adresaci kursu:
W szkoleniu powinny brać udział osoby posiadające podstawową znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Szkolenie powinno być szczególnie cenne dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych lub ze względu na charakter swojej pracy potrzebujących kompleksowego spojrzenia na system rachunkowości jednostki budżetowej
Cel kursu
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy w szczególności w zakresie:
• rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji - 42 godz.
• zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych - 12 godz.
• planowania budżetu i polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - 12 godz.
• audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - 6 godz.
• odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - 6 godz.
• naliczania i opodatkowania wynagrodzeń - 12 godz.
• podatku VAT - 12 godz.

Terminy kursu: harmonogram zostanie ustalony po skompletowaniu grupy. Obecnie prowadzimy nabór.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00 do 14:00 w sali wykładowej Stowarzyszenia Księgowych, Białystok ul. Warszawska 34

Wykładowcy: specjaliści z omawianych zagadnień
Danuta Kubylis, Grażyna Lewicka, Dorota Czyżewska, Agata Kumpiałowska, Barbara Olszyńska,

Program kursu: 102 godziny lekcyjne (17 spotkań- dni zajęć)

 • Wybrane zagadnienia z teorii finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem ewidencji i rozliczeń unijnych
 • Inwentaryzacja
 • Zasady sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych
 • Błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
 • Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego
 • Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej oraz regulacje prawne dotyczące ustanowienia kontroli zarządczej w Urzędzie
 • Zasady budowy systemu kontroli zarządczej w Urzędzie
 • System zarządzania ryzykiem - co to takiego jest?
 • Audyt wewnętrzny - omówienie najważniejszych zagadnień
 • Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie
 • Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi
 • Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 • Składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane ze świadczeniem pracy
 • Podstawowe zasady związane z prawidłowym naliczeniem wynagrodzenia oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne)
 • Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i/lub imiennych raportów miesięcznych)
 • Jednostki budżetowe oraz organy władzy publicznej podatnikami podatku VAT
 • Utrata zwolnienia podmiotowego, a obowiązki jednostki budżetowej
 • Zasady wystawiania faktur przez jednostki budżetowe samodzielne i wchodzące w skład grupy jednostek samorządowych po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatkowych.
 • Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem ich specyfiki w zakresie obowiązkowego liczenia proporcji na przykładach
 • Terminy odliczenia podatku od towarów i usług i wpłaty zobowiązania podatkowego
 • Obowiązek stosowania kas fiskalnych w jednostkach budżetowych


Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 90% obecności na zajęciach. lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru umieszczonego w Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r.

Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 1.900 zł

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT

W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.
Opłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie szkolenia na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Polecamy

  • Kaledarium