Bilans 2017

I. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia rachunkowego i podatkowego

1. Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego rozliczenia rachunkowego i podatkowego inwentaryzacji, w szczególności:
- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zapasów,
- rozrachunków z odbiorcami,
- rozliczeń międzyokresowych,
- rozrachunków z dostawcami

2. Rachunkowe i podatkowe rozliczanie różnic kursowych - omówienie najczęściej występujących problemów i wątpliwości w świetle aktualnych interpretacji i wyroków

3. VAT - weryfikacja prawidłowości rozliczeń w roku obrotowym:
- uzgodnienie podstawy opodatkowania z przychodami rachunkowymi,
- zgodność zapisów w księgach z plikami kontrolnymi JPK i deklaracjami VAT - zagadnienia praktyczne,
- rozliczanie korekt zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania w ciągu roku i po dniu bilansowym,
- rozliczanie VAT w podatku dochodowym
- prezentacja VAT w sprawozdaniu finansowym.

4. Podatek dochodowy i wynik finansowy - przygotowanie rozliczenia rocznego i deklaracji:
- weryfikacja poprawności księgowań przychodów na kontach podatkowych i niepodatkowych - praktyczne wskazówki dotyczące metodologii weryfikacji,
- weryfikacja poprawności księgowań kosztów na kontach podatkowych i niepodatkowych - praktyczne wskazówki dotyczące metodologii weryfikacji,
- omówienie najczęściej występujących błędów i problemów związanych z rozliczeniem podatku dochodowego,
- ujmowanie w rozliczeniu rocznym i sprawozdaniu finansowym zdarzeń występujących po dniu bilansowym dotyczących zamykanego roku podatkowego,
- rozpoznanie i wycena przychodów z nieodpłatnych świadczeń,
- obowiązkowe informacje składane po zakończeniu roku podatkowego, czyli to o czym często zapominamy,
- weryfikacja prawidłowości obliczenia obciążenia podatkiem dochodowym (bieżącym i odroczonym).

5. Polityka rachunkowości - co powinna zawierać i co dobrze jest w niej zapisać - zagadnienia praktyczne.

II. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1. Zasady i metodologia określania podmiotów powiązanych i jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale według przepisów bilansowych.

2. Podmioty powiązane według prawa podatkowego - zasady określania i analiza porównawcza z przepisami rachunkowymi

3. Praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości:
- grupowanie sald i prezentacja w bilansie składników aktywów i pasywów,
- kalkulacyjny i porównawczy rachunek zysków i strat, w tym omówienie istoty zmiany stanu produktu,
- rachunek przepływów pieniężnych - omówienie zagadnień i pozycji które są najbardziej kłopotliwe dla księgowych,
- zestawienie zmian w kapitałach - zagadnienia praktyczne,
- informacja dodatkowa według aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości,
- sprawozdanie z działalności - informacje ważne dla czytelników, wymogi prawa,
- zniekształcenia i uproszczenia w sprawozdaniu finansowym - pojęcie istotności i jej praktyczne zastosowanie.

4. Wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego:
- obowiązkowe i nieobowiązkowe badanie przez biegłego rewidenta,
- złożenie do sądu rejestrowego,
- złożenie do urzędu skarbowego,
- zamknięcie ksiąg rachunkowych

III. Przygotowanie ksiąg do zmian w przepisach podatkowych i bilansowych w roku 2018.

IV. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Wykładowca:
Małgorzata Mazurkiewicz - Biegły rewident

Terminy: 

  • GRUPA II     11 - 12 stycznia 2018 r.       GRUPA SKOMPLETOWANA
  • GRUPA III   29-30 stycznia 2018 r.         PROWADZIMY NABÓR

   

Miejsce szkolenia:
Sala wykładowa SKwP, Białystok, ul. Warszawska34

Materiały szkoleniowe:
Numer specjalny miesięcznika Rachunkowość - „Zamknięcie roku 2017" - w cenie szkolenia

Odpłatność za udział w 2-dniowym szkoleniu:

- 750 zł (w tym 150 zł „Zamknięcie roku 2017") - dla członków wspierających SKwP z uregulowaną składką za 2017 r.
- 830 zł (w tym 150 zł „Zamknięcie roku 2017") - dla pozostałych jednostek

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT

W ramach odpłatności zapewniamy:
wykłady, „Zamknięcie roku 2017" , materiały szkoleniowe, notes, długopis, kawę, herbatę, lunch.

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez publikacji „Zamknięcie roku 2017"

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu:
jest nadesłanie do dnia 15 grudnia 2017 r. zgłoszenia z zaznaczeniem wybranej grupy oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych O/O w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

 

 

Polecamy

    • Kaledarium